Vitajte

            


 Podrobnú ponuku podujatí Novohradského osvetového strediska nájdete v rubrike - aktuálny program
Letisko pre sny

Dňa 19. decembra 2008 sa stretli autori z literárneho klubu V. L. A. S. pri Novohradskom osvetovom stredisku so svojimi priaznivcami a priateľmi v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci na tradičnom Letisku pre sny. Prezentovali sa so svojou najnovšou tvorbou a pripravili krásne prekvapenie pre vedúcu klubu J. Sivákovú. Podujatie moderovali Katka Mišíková a Feri Széplaky, autorov predstavila Hanka Košková a o nevšedný hudobný zážitok sa postaralo dievčenské hudobné trio. Celkový dojem z hovoreného slova a hudby bol umocnený vystavenými dielami Majstra Pavla z Levoče.

Tancuj, tancuj, vykrúcaj ...

Dňa 5. decembra sa v Radzovciach stretli folklórne súbory:
KOKAVAN z Kokavy nad Rimavicou, IPEĽ z Lučenca, ÚVRAŤ z Poltára,
JÁNOŠÍK a RAKONCA z Fiľakova.

Klub priateľov prírody - Motýle

Dňa 18. novembra sa opäť stretli členovia Klubu priateľov prírody pri NOS v Lučenci. Témou stretnutia boli motýle.

Primárna prevencia drogových závislostí
v činnosti inštitúcií v priamom kontakte s deťmi

NOS v Lučenci s finančnou podporou Protidrogového fondu ukončilo v dlhodobom cykle edukačných aktivít k primárnej prevencii drogových závislostí 6-ročný projekt s názvom VOĽNÝ ČAS A DROGOVÁ PREVENCIA.
Cieľovou skupinou projektu boli kultúrno-osvetoví pracovníci, pracovníci mestskej polície a pracovníci rezortu školstva.
Podujatie prebiehalo v rokoch 2003 - 2008 v základnom trojročnom cykle, na ktoré nadviazali supervízne stretnutia.

Divadelná jeseň - Tvorivá dielňa

V dňoch 4. a 5. novembra sa v priestoroch Domu kultúry B.S.Timravy v Lučenci konala tvorivá dielňa, v ktorej sa deti z detských divadelných súborov, ich vedúci a ostatní záujemcovia naučili pod vedením lektorky Ivy Liptákovej vyrábať pôsobivé bábky.

Európsky týždeň miestnej demokracie

Pri príležitosti Európskeho týždňa miestnej demokracie sa v dňoch 28. a 29. októbra uskutočnili besedy na ZŠ Haličská 8 a Gymnáziu B.S.Timravy v Lučenci. Lektormi boli poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja pán Peter Csúsz a poslanec MsZ v Lučenci pán Roman Grebáč. Na podujatiach boli rozdané propagačné materiály k ETMD.

DIVADELNÁ JESEŇ sa začala
Happening - 17.10.2008

Palócky ľudovoumelecký tábor

V dňoch 11.-15.augusta 2008 na konal už 4. ročník tohto podujatia. Miestom diania boli Látky - Prašivá. Organizátori podujatia Novohradský oblastný výbor Csemadoku, BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, Spoločnosť Rakonca. Podujatia sa zúčastnilo 40 detí vo veku 10 - 12 rokov z Radzoviec, Fiľakova a Lučenca.
Cieľom projektu bolo podporiť a rozvíjať kultúru národnostných menšín, s hlavným zameraním na zachovanie a rozvoj identity maďarskej národnostnej menšiny, vlastnej tradičnej ľudovej kultúry z oblasti ľudového spevu, tanca a ľudových remesiel pod odborným vedením lektorov.
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Peter Kovács Garp - NA DOSAH

Fotogaléria z vernisáže výstavy fotografíí v Kokave nad Rimavicou, 8. augusta 2008

Majstrovstvo lubkov Ondreja Barta

Fotogaléria z výstavy v Kokave nad Rimavicou, 8. augusta 2008

XIII. Medzinárodný novohradský folklórny festival

Fotogaléria z galaprogramu v Lučenci, 31. júla 2008

Poipeľský umelecký festival

V dňoch 19. – 20. júla 2008 sa konal v obci Radzovce už ôsmy ročník Poipeľského umeleckého festivalu. Organizátori podujatia pripravili aj počas tohtoročného festivalu pestrý a bohatý program. Aj v tomto roku festival už tradične otvárali populárnym piatym Novohradským gulášovým festivalom. Súťažné kolektívy prišli z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia, aby predviedli svoje gurmánske umenie vo varení gulášu – tradičného maďarského jedla. Na futbalovom ihrisku si zaspomínali seniori na svoje staré časy vo futbalovom derby.
V nedeľu sa začal celodenný program v Rímsko – katolíckom kostole pri kaštieli v Radzovciach slávnostnou svätou omšou, v popoludňajších hodinách pokračoval na prírodnom javisku pri kaštieli. Vo folklórnom galaprograme vystúpili popredné spevácke a folklórne súbory nášho regiónu, ako aj hosťujúce súbory Kokavan z Kokavy nad Rimavicou, spevácka skupina z obce Kázár, tanečný súbor Karancs a cigánska folklórna skupina z obce Karancslapujtó. Diváci si mohli vychutnať ukážky pestrej ľudovej kultúry nášho regiónu. Okrem folklóru dostala priestor aj populárna hudba a zábava, a tak si každý divák mohol prísť „na svoje“.
O podujatie bol veľký záujem, prialo mu aj počasie, takže organizátori mohli byť spokojní. Organizátori podujatia Novohradský oblastný výbor Csemadoku, Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, Základná organizácia Csemadoku v Radzovciach a obec Radzovce ďakujú všetkým za účasť. Rovnako ďakujú inštitúciám a sponzorom za finančnú podporu a pozývajú všetkých na IX. ročník festivalu v roku 2009.

Tvorivé záujmy človeka
- celoštátna súťažná výstava tradičnej umeleckej tvorivosti
výsledky

Kvet kultúry a umenia

Dňa 21.5.2008 odovzdával predseda Banskobystrického samosprávneho kraja M. Murgaš ocenenie Kvet kultúry a umenia. Medzi ocenenými bol aj Mgr. Árpád Szabó z Lučenca. Ocenený bol za svoje pôsobenie v oblasti ochotníckeho divadla "Za celoživotný prínos a rozvoj ochotníckeho divadla v regióne".

XVII. ročník celoslovenskej súťaže Mihálya Tompu

V tomto roku sa stretli súťažiaci na XVII. ročníku celoslovenskej súťaže pre umelecký prednes v jazyku maďarskom. Súťažilo sa v 7 kategóriách poézie a prózy. Novohradské osvetové stredisko v Lučenci organizovalo okresnú súťaž v dňoch 4 – 5. 3. 2008. Na súťaži sa zúčastnilo celkom 86 súťažiacich z celého okresu. Prví traja postúpili ďalej a na celoslovenskom predkole si vybojovali desiati z nášho okresu účasť na celoslovenskej súťaži v Rimavskej Sobote, ktorá sa konala v dňoch 24-26. apríla 2008. V silnej konkurencii prvé miesto vyhrali Kelemenovci v VII. kategórii , v súťaži zhudobnených veršov. Gratulujeme im ako aj všetkým , ktorí reprezentovali náš okres na tomto tradičnom podujatí v rámci menšinovej kultúry.

Takto žije naša obec - pilotný ročník súťažnej prezentácie digitálnej fotografie
propozície a prihláška

Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2008
výsledková listina

Rozprávková skrinka 2008
výsledková listina

Krst knihy Tibor Kobliček - Ľudové hudobné nástroje

Už sám nadpis prezrádza obsah knihy, ktorý je na prvý pohľad jednoduchý, ale listujúc stránku za stránkou dozvedáme sa o osobe Tibora Kobličeka veci oveľa náročnejšie a zložitejšie. Je to najmä o ceste, ktorá viedla k jeho záľube, k výrobe ľudových hudobných nástrojov. Cez široký záber vyrobených nástrojov, ktorý nám autor Mgr. Miloš Šípka predkladá; fujary, rohy, ninery, gajdy, píšťalky, lutny, korýtkové husle až po detské zvukové hračky. Pútavo vyrozprávaný príbeh jedného z najlepších a najproduktívnejších výrobcov na Slovensku, dáva tušiť, že máme pred sebou osobnosť, ktorá svojou prácou dávno presiahla hranice regiónu, ale aj Slovenska.

V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici sa 4.februára 2008 udiala milá slávnosť, kde sa prezentovala kniha Tibor Kobliček – Ľudové hudobné nástroje. A ako to už býva zišli sa kamaráti, bratia, priatelia, rodáci, sponzori, ale aj ľudia aktívne pôsobiaci vo folklóre, aby každý svojim dielom prispel ku prezentácii knihy. Tibor Kobliček odpovedal na otázky autora, tak ako to vie len on; raz vtipne, zas clivo a všetko s radosťou a láskou. K rodine, práci, ľuďom a samozrejme k svojej domovine – Slovensku. Fašiangy boli v plnom prúde, tak večer spestrili gajdošské a fujarové nôty v podaní fujaristov Javorová Húžva z Banskej Bystrice a na svojich krásnych gajdách zahral aj Tibor sám.

Nasledoval „krst“ knihy, kde úlohu „krstných otcov“ na seba zobrali pán predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Milan Murgaš a dlhoročný kamarát Tibora Kobličeka – pán Milan Rusko. Kniha sa posypala pilinami, stružlinami z dielne výrobcu a vydala sa k všetkým tým, ktorí ju už dlho očakávali. Všetci jej želáme šťastnú cestu k záujemcov o slovenské ľudové hudobné nástroje. A výrobcovi pevnú ruku a dobré zdravie !