Vitajte

            


 Podrobnú ponuku podujatí Novohradského osvetového strediska nájdete v rubrike - aktuálny program
Adventné stretnutie

Koncert sa konal 11. decembra 2011 v Rímsko-katolíckom kostole Narodenia Panny Márie v Brezničke. Prezentovali sa: ženský spevácky zbor Jazmin z Radzoviec, miešaný spevácky zbor Ozvena z Lučenca, ženský spevácky zbor Melódia z Fiľakova a chrámový spevácky zbor Campana z Brezničky.

Posolstvo Vianoc

Vianočný program v Tomašovciach a v Tuhári sa konal 10. decembra 2011.

Slovom k slovu

Bol názov cyklu literárnych aktivít podľa ročných období. Tento netradičný projekt bol úspešný a finančným príspevkom ho podporilo aj MK SR. V rámci stretnutí sa uskutočnili autorské čítačky, boli uvedené dve nové publikácie, konali sa tvorivé dielne, uskutočnilo sa stretnutie s členmi LK Mädokýš, pripomenuli sa výročia významných literátov regiónu. Posledné stretnutie sa uskutočnilo 9. 12.2011 v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci. Zakončením cyklu bolo vydanie literárneho zborníka, ktorého názov „Slovom k slovu“ sa zhoduje s názvom celého cyklu. Zborník pozostáva z najlepších prác celoročných stretnutí. Okrem uvedenia zborníka sa na poslednom podujatí spomínalo na literárneho vedca a prekladateľa z bulharčiny Jána Košku pri príležitosti 75. výročia nedožitých narodenín. Zúčastnila sa ho jeho manželka Mária Košková, ktorá všetkých prítomných obdarovala publikáciou „Najväčšmi znejú tichá“.

O zlatú guľôčku

Fotogaléria - výberové kolá - výsledky

Ďakujeme v Polichne

Cyklus podujatí „Týždeň s Timravou“ venovaný 60. výročiu úmrtia Boženy Slančíkovej – Timravy bol ukončený práve v Polichne, teda v rodisku spisovateľky, národnej umelkyne a významnej osobnosti Novohradu. Slávnostné „poďakovanie“ sa uskutočnilo v sobotu 26. novembra 2011 o 15.00 hod. v miestnom kultúrnom dome. V úvode všetkých prítomných privítal starosta obce Pavel Kyseľ, osobitne privítal hosťa najvzácnejšieho, a to neter spisovateľky, 97 ročnú pani Aru Petrivaldskú. Potom nasledovali príhovory hostí. Najskôr vystúpili zástupcovia ECAV, diakon Juraj Holek, ktorý zhrnul výsledky zbierky na záchranu evanjelickej fary, jej rodného domu a poďakoval za všetky dary. Po ňom nasledoval Mgr. Ivan Mucha, predseda Synody ECAV na Slovensku, predseda Výboru misie Západného dištriktu ECAV a konsenior Novohradského seniorátu. Ako posledná pozdravila prítomných Mária Ambrušová, riaditeľka NOS v Lučenci. Dôrazne pripomenula, že už viac ako pred rokom sme prostredníctvom článkov uverejnených v našom mesačníku, chceli jednak vyburcovať verejnosť k dôstojnejšiemu zviditeľneniu spisovateľky a taktiež sme sa snažili pomôcť obci Polichno. Dôkazom toho, že sa to podarilo, je aj dnešné podujatie, ale zároveň vyzvala k ďalšej spolupráci, nakoľko budúci rok si pripomenieme 145. výročie jej narodenia. Život a dielo spisovateľky priblížil PaedDr. Július Lomenčík, PhD. Podľa slov návštevníkov, ale i samotného starostu sa aj on sám dozvedel niektoré zaujímavosti z jej života, o ktorých doteraz ani nevedel. Záver patril prvému slovenskému dokumentárnemu filmu „Moja teta Timrava“. Autorka Katarína Kočalková pochopiteľne nechýbala a celý priebeh podujatia si starostlivo zaznamenávala. Pozvaní boli aj všetci tí, ktorí prispeli na obnovu rodného domu, národnej kultúrnej pamiatky Medzi hosťami nechýbala ani PhDr. Kvetoslava Ďurišková, vedúca odd. školstva, soc. vecí, kultúry a športu v Lučenci a Ing. Alena Rezková, riaditeľka Domu MS v Lučenci. Usporiadateľmi podujatia boli okrem obce aj Cirkevný zbor ECAV v Polichne a Novohradské osvetové stredisko v Lučenci.

Dekonštrukcia podľa času

Galéria z krstu knihy M.Dzúra, dňa 24. novembra 2011 v Lučenci.

Vernisáž výstavy obrazov Jána Kostura

Maliar a pedagóg. Tento výnimočný a skromný človek prežil takmer celý život v meste Poltár. Preto pri príležitosti 85. nedožitého výročia narodenia si ho pripomenuli a ako inak, ako výstavou 28 obrazov z jeho bohatej zbierky. Vernisáž sa uskutočnila 14.11. 2011 o 15.00 hod. v spoločenskej miestnosti kultúrneho domu v Poltári. Slávnostnými príhovormi výstavu otvorili Pavel Gavalec, primátor mesta Poltár a Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Čestné miesto pred autoportrétom dostala pochopiteľne manželka p. Kostura, Mária. Bez jej pomoci by sa výstava nedala zrealizovať. Za celú rodinu poďakoval organizátorom a všetkým prítomným syn Ivan Kostur. Vystavené diela reprezentovali – mapovali prierez celým maliarovým tvorivým obdobím. Ako sám umelec zvykol hovoriť, jeho ateliérom nebola len dielňa, ale celé Slovensko, nachádzali sa tam aj olejomaľby – Banská Štiavnica, Kremnica, ale aj akvarely. Výstava bola otvorená do 24.11.2011. V rámci výstavy sa uskutočnilo uvedenie prvej básnickej zbierky Mgr. Márie Bajnokovej, rod. Látkovej „Vyznania“. Rodáčka z Petrovca, pracuje a tvorí v Turci, teraz učiteľka na dôchodku. Rada sa vracia do rodného kraja aj prostredníctvom svojich básní. Knihu „krstili“ kamienkami z potoka Poltarice.

Náš REKUS získal mimoriadnu cenu

Náš mesačník REKUS čiže regionálny kultúrny spravodajca získal MIMORIADNU CENU MESAČNÍKA NÁRODNÁ OSVETA za rozvíjanie miestnej a regionálnej identity a zvyšovanie kultúrnohistorického vedomia obyvateľov obcí a miest Novohradského regiónu. Cenu sme získali v rámci celoslovenskej súťaže obecných, mestských, regionálnych, kultúrno-informačných a kultúrno-turistických novín a časopisov MIESTNE NOVINY 2011. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 3. ročníka sa uskutočnilo v piatok 4. novembra 2011 v budove Slovenského syndikátu novinárov na Župnom námestí v Bratislave. Odborná porota vyberala z viac ako 330 súťažných novín a udelila 24 novinám a časopisom zaradeným v šiestich súťažných kategóriách 19 umiestnení v 1. až 3. poradí, dve čestné uznania a mimoriadne ceny Ministerstva obrany SR, generálneho riaditeľa Národného osvetového centra a mesačníka Národná osveta. Členmi odbornej poroty boli zástupcovia organizátorov a odborných garantov súťaže, ktorými sú: Národná osveta s garanciou Národného osvetového centra, Slovenský syndikát novinárov, Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Združenie miest a obcí Slovenska a Obecné noviny. Tretí ročník súťaže Miestne noviny sa uskutočnil v spolupráci s Fakultou masmédií Paneurópskej vysokej školy a s mediálnou podporou Tlačovej agentúry SR.


Theatre autumn 2011


Podujatia v rámci projektu "Divadelná jeseň" sú realizované s finančnou podporou IVF.


BULLETIN

Prednáška "Môj mozog a ja"

Galéria z prednášky Dr.Dr.Ph Zoltána Ružinskeho z Neurologického centra vo Viedni, dňa 27. októbra 2011 v Lučenci.

Nositelia tradícií 2011

Vidiná bola aj tohto roku miestom konania sa regionálnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín. Uskutočnila sa v sobotu 22.10.2011 v kultúrnom dome. Prehliadky sa zúčastnili 4 folklórne skupiny, dve z Vidinej - Škorec (Šúpanie kukurice) a Lieskovec (Čepčenie nevesty), Úvrať z Poltára (Fašiangy) a Bažalička z Plachtiniec, Príbeliec (Už sa Fašang kráti). Súťaž otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka NOS v Lučenci. Všetkých prítomných privítal starosta Vidinej, Vladimír Ragač. Výkony folkloristov pozorne sledovala trojčlenná porota v zložení – Miroslava Palanová, Atilla Agócs a Štefánia Selská. Do krajského kola vybrali Fsk BAŽALIČKA pod vedením Juraja Matiaša. Strieborné pásmo s postupom do krajského kola získala Fsk ÚVRAŤ pod vedením Ivety Kýpeťovej a bez postupu aj Fsk ŠKOREC pod vedením Jozefa Kuceja, Oľgy Sujovej a Martiny Pedajnianskej. Do bronzového pásma bola zaradená Fsk LIESKOVEC po vedením Jozefa Ševera. Všetkým srdečne blahoželáme!

Happening - Divadelné šantenie v meste

Galéria z otvorenia Divadelnej jesene 2011 dňa 13.októbra v Lučenci.

Jesenné stretnutie 2011

V dňoch 5.-30.10.2011 NOS v spolupráci s NMG v Lučenci pripravilo ďalšiu výstavu neprofesionálnych výtvarníkov nášho regiónu. Tohtoročné Jesenné stretnutie je venované nedožitému stému výročiu výtvarníka Karola Lukniša, výrobcu huslí a viol, nositeľa ceny Dr. Ladislava Lenga. Výstava predstavuje to najlepšie z prác neprofesionálnych výtvarníkov za posledné dva roky.

SLOVOM K SLOVU

Všetci, ktorí sa zúčastnili 24. septembra jesenného literárneho víkendu skonštatovali, že sa vydaril. Pričinili sa o to najmä prizvaní hostia z literárneho klubu v Martine, ktorí si názov Mädokýš požičali zo svojho minerálneho prameňa. Dušou tohoto klubu a zároveň jeho predsedom je Jano Cíger, ktorý prišiel do nášho literárneho klubu Vlas s Mathejom Thomkom (prezident klubu), Petrou Mečkovou (poetkou) a Petrom Šrankom (známym protagonistom folku). Naši členovia, ktorí sa zúčastnili tvorivej dielne (viedol ju Mathej Thomka) sa oboznámili s versologickými postupmi pri písaní nezvyčajných foriem poézie ako je haiku, cinquain, či tvorba básne z písmena. Priamo „na mieste činu“ museli vytvoriť báseň zodpovedajúcu týmto formám. Omnoho zaujímavejšia ako teória o písaní, bola večerná prehliadka poézie a folkovej produkcie, čítačky prózy a detskej tvorby Martinčanov. Vtipné texty Petra Šranka oživili sálu a miestami i rozosmiali divákov Centra voľného času Magnet.

Poéziou sa prezentovali aj naši členovia klubu, poeti: Martin Dzúr, Jožko Trtol, Vlado Kráľ, Štefánia Drastíková a Diana Čechovičová. Martinskí hostia boli milo prekvapení výbornou poéziou, ktorú vytvorili členovia literárneho klubu Vlas pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci. Na literárnom podujatí vystúpila i operná diva Gabriela Pappová, ktorá zožala veľký úspech. V literárnom bloku sme si zaspomínali na našich slávnych rodákov, ktorí na úseku literárnej histórie, kritiky a vlastnej tvorby v kontexte Slovenska dosiahli počas svojho života maximum. Július Noge rodák z Vidinej, Ivan Kusý z Dobroče a Michal Gáfrik z Gregorovej Viesky si zaslúžia, aby sa o nich hovorilo dnes i v budúcnosti. Divákov zaujal i filmový blok z tvorby Arnolda Kojnoka z Poltára „Ľudia na trati a Pomsta“. Peter Golian sa vynikajúco zhostil moderátorskej úlohy. Víkendové podujatie perfektne zorganizoval bez jedinej chybičky, Michal Abelovský. Potešilo i konštatovanie divákov, že takýchto večerov by mohlo byť v našom meste viac a mali by byť častejšie.

Hana Košková

Spisovateľka Hana Košková na besede

v rámci podujatia Literárna streda (Kalvínsky kostol – 24.8.2011)

PhDr. Jozef Drenko oslavoval

Pri príležitosti svojho životného jubilea získal prestížne ocenenie Národného osvetové centra – Medailu D.G. Licharda, ktorú mu odovzdala Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Zároveň sa krstilo jeho najnovšie dielo vydané NOS „Etniká, národnosti a menšiny v dejinách Lučenca“ a lupeňmi ruží ho pokrstila opäť riaditeľka NOS. Medzi hosťami bol aj mecenáš tejto knihy – Ing. Kubinec Ivan, starosta Maškovej. Krst sa uskutočnil dňa 20. júla 2011 o 16. 00 hod. v Kalvínskom kostole v rámci podujatia nazvaného Literárna streda, ktoré otvorila a viedla p. Renáta Libiaková-Prežeľová. Oficiálne gratulácie prijal od Mgr. Pavla Baculíka, viceprimátora mesta Lučenec, RNDr. Petra Gottreicha, prednostu OÚ v Lučenci. Zároveň sa krstila ešte jedna kniha „Bibliografia knižných publikácií“, ktorú pokrstili spoločne viceprimátor mesta a riaditeľka NK PhDr. Mgr. Dáša Filčíková. Získal ďalšie ocenenie z rúk Mgr. Jána Belka, riaditeľa pobočky Akadémie vzdelávania. Súčasťou bola aj výstava „Kroniky a kronikári“. Organizátormi boli - Mesto Lučenec, Novohradská knižnica, Reformovaná kresťanská cirkev a Novohradské osvetové stredisko. O príjemnú atmosféru sa postarali krátkym kultúrnym programom členky ZPOZ, spevom Danica Šóšiková a hudbou Katarína Ďaloková .

Prezident Slovenskej republiky pán Ivan Gašparovič
pokrstil nový časopis FOLKLÓR

Časopis FOLKLÓR, magazín pre milovníkov tradičnej ľudovej kultúry a umenia sa zrodil 24. júna 2011, pomaly sa stavia na nohy, rastie z festivalu na festival, hľadá si cestičky k svojim nadšencom. Požehnaním nech mu je krst, ktorý sa uskutočnil dňa 9. júla 2011, na 46. ročníku Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Časopis do života uviedol a zároveň sa úlohy krstného otca ujal prezident Slovenskej republiky pán Ivan Gašparovič, jeden z priaznivcov folklórneho umenia na Slovensku. Pán prezident krstil tradičnou slovenskou žinčicou. Vysloveným spoločným prianím je, aby sa časopis stal obľúbeným, a mal množstvo spokojných čitateľov.

Pri krste nechýbali zakladajúci členovia vydavateľstva časopisu FOLKLÓR, predseda Občianskeho združenia PREVEDA a šéfredaktor časopisu Miroslav Ferko, zástupkyňa šéfredaktora Miroslava Šimková a odborný redaktor Jozef Lednický. Svojou prítomnosťou podporili časopis i primátor mesta Detva pán Ján Šufliarský, riaditeľ sekretariátu prezidenta republiky pán Marián Parkányi, člen programovej rady Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve a folklorista Roman Malatinec a podpredseda Matice slovenskej pán Igor Kovačovič. Ďakujeme pánovi prezidentovi, že si vo svojom programe našiel čas pre nás a pre náš časopis, ako i všetkým prítomným za ich podporu a priazeň. Novému časopisu želáme veľa čitateľov a šťastnú cestu.

Miroslav Ferko, vydavateľstvo časopisu FOLKLÓR, Občianske združenie PREVEDA, www.casopisfolklor.sk

Autogramiáda Hany Koškovej

a jej najnovšej knihy „Poludnica z Čerepeša“ sa uskutočnila 27. júna 2011 od 14.00 hod. vo firme Július Dováľ – KNIHY DARČEKY na Masarykovej 2 v Lučenci. Podujatie sa konalo v rámci projektu „Slovom k slovu“, ktoré organizuje Novohradské osvetové stredisko v Lučenci – literárny klub V.L.A.S. Súčasťou autogramiády bolo nielen autorské čítanie, ale aj rozprávanie samotnej spisovateľky čo ju viedlo k tomu, aby napísala už druhú knihu povestí a príbehov Novohradu. Ako sama poznamenala, je predovšetkým poetka, ale pri svojej dlhoročnej redaktorskej práci sa stretávala s mnohými ľuďmi, ktorí jej zaujímavú históriu, ešte aj dnes pre viacerých nepoznaného, Novohradu pripomenuli nevšednými legendami.

Tvorivé záujmy človeka 2011

Región Novohrad úspešne reprezentovali: Rozália Murínová – prestieranie z ovčej vlny, Ľubomíra Žilková – zástery a prestieranie, tkanie na doštičke, Zoltán Kovács – výrobky z kože, Emese Kovácsová – výrobky z kože, Viera Sanislová – náhrdelníky z paličkovanej krajky, Miro Moncoľ – kokavský opasok, kapsa kožená a blanciare z mosadze, Pavel Bielčík – fujarka, koncovka a píštaľky, Radoslav Mojžiš – tepané kovové šperky – Čestné uznanie za tepané kované šperky, Tibor Kobliček – gajdica - rohovina, trúba roh, gajdy vylievané cínom – Cena za kolekciu hudobných nástrojov. Gratulujeme oceneným a ďakujeme všetkým autorom za úspešnú prezentáciu nášho regiónu.

Krajská výstava AMFO 2011

Vyhodnotenie krajskej súťaže AMFO 2011 - Sliač liečebný dom PALACE, dňa 9.6.2011 o 16.00 hod. Ocenení autori - cena: Vnučko, Albert, Šurina, Čákovský, Bitala, Čulík - čestné uznanie: Becze, Bohmerová, Čákovský, Krajčovič, Pintér, Beňovský, Ragan, Turčan, Vacha

Krajská tvorivá dielňa 2011

V dňoch 27.-29. mája sa uskutočnila Krajská tvorivá dielňa v krásnom a inšpiratívnom prostredí Slovenského Rudohoria. Tridaťštyri účastníkov bolo rozdelených do 3 sekcií: výtvarnej, fotografickej a filmovej. Pod vedením skúsených lektorov (Uhel, Viluda a Kršiak, Ornth) sa zdokonaľovali v remeselnej zručnosti a v interpretácii zadaných tém. Telo, absurdita, životné tempo, odcudzenosť, devalvácia vzťahových hodnôt. Tieto témy sa objavovali v umeleckom stvárnení účastníkov tvorivého pobytu. Spokojnosť a túžba opäť sa stretnúť, odprevádzali účastníkov na ceste domov.

KTD 2011, fotografická sekcia - video BUNDA , www.sosbb.sk

Výstava Milana Kýpeťa

"MESTO V OBRAZOCH - OBRAZY V MESTE"
od 11. do 31.5.2011, v priestoroch Malej galérie Domu Matice slovenskej v Lučenci.

Stretnutie priateľov prírody

Dňa 10.5.2011 sa uskutočnilo stretnutie priateľov prírody priamo v teréne na kurze vtáčieho spevu s Csabom Balázsom - počúvanie a identifikovanie jednotlivých druhov vtákov.

Heligónky nad Budinou 2011

Fotogaléria z prehliadky heligonkárov dňa 7.5.2011.

Detský folklórny festival

Regionálna súťažná prehliadka choreografií detských folklórnych súborov sa konala
dňa 15. 4. 2011 v DK B.S. Timravy Lučenec - výsledky.

AMFO 2011

Regionálnu výstavu amatérskej fotografie AMFO 2011 sme sprístupnili vernisážou 13. 4. 2011 v Malej galérii Domu Matice slovenskej, Rázusova 33 v Lučenci. Výstava potrvá do 29. apríla 2011.
Vystavujúci autori: Marcel Mižúr, Štefan Purdek, Jozef Beňovský, Ján Buday, Marek Krajčovič ,Majka Ďurišková, Katarína Čvikotová, Štefan Kazi, Ivan Bitala, Miroslava Tkáčová, Zoltán Ilés.
Srdečne Vás pozývame a veríme, že vystavené fotografie Vás oslovia a nájdu si cestu do Vašich sŕdc - bulletin

57. Hviezdoslavov Kubín

Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy sa konala
dňa 12. 4. 2011 v DK B.S. Timravy Lučenec - výsledky

Regionálna súťažná prehliadka moderného tanca
"O cenu primátorky mesta a riaditeľky NOS"

Na súťaži sa úspešne prezentovali kolektívy moderného tanca z nášho regiónu dňa 7.4.2011 v DK B.S.Timravy v Lučenci. Na krajskú prehliadku postúpilo 14 kolektívov a boli udelené nasledovné ocenenia:
- Cena primátorky mesta - THE FAME, kolektív Cespom Lučenec
- Cena riaditeľky NOS - WANTED, kolektív moder.tanca z Lučenca
- Mimoriadna cena - NEET STREET, kolektív ZŠ Cinobaňa

Rozprávková skrinka 2011

Regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti sa uskutočnila 29. marca 2011 v Poltári. Usporiadateľmi boli BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Mesto Poltár. Prehliadku otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka NOS v Lučenci a Ing. Pavel Olšiak, prednosta MsÚ v Poltári. Odborná porota: PhDr. Ľubomír Šárik, Marián Lacko a Mgr. Arpád Szabó. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách, a to v kat. detské divadelné súbory - detská dramatická tvorivosť a v kat. dospelí deťom - výsledky

Vyhodnotenie okresnej súťažnej prehliadky Cineama 2011

Okresnej súťažnej prehliadky CINEAMA 2011 sa zúčastnilo 9 autorov, z toho 8 autorov z okresu Veľký Krtíš so 14 filmami a 1 autor z okresu Lučenec s 1 filmom. Zastúpené boli hrané filmy, reportáže, dokument , videoklipy a filmy animované. Súťažilo sa v skupinách A,B a C - výsledky.
Súťažnú projekciu hodnotila porota v zložení:
- Mgr. Ján Adamove, ArtD., predseda poroty, Akadémia umení Banská Bystrica
- Renáta Ádamová, odb. pracovníčka NOS, Lučenec
- Mgr. Ivana Lešková, odb. pracovníčka HIOS, Veľký Krtíš

Tvorivá dielňa

Fotogaléria z 23. marca 2011 - práca s drôtom.

PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA

Putovná výstava výtvarných prác s protidrogovým zameraním bola sprístupnená v dňoch 14.-18. marca 2011 v priestoroch DOMU MATICE SLOVENSKEJ na ul. M.Rázusa č.33 v Lučenci.

Stretnutie Klubu amatérskych fotografov pri NOS

12. marca 2011 sa o 9,00 v priestoroch Novohradského osvetového strediska zišli neprofesionálni fotografi za účelom výberu fotografií na regionálnu výstavu amatérskej fotografie, ktorá sa uskutoční 13.-29.4. 2011 v Dome Matice slovenskej, Rázusova 33, Lučenec. Lektorom stretnutia bob Mgr. Miroslav Zaťko z Banskej Bystrice.

"Klub amatérskych fotografov pri NOS Lučenec sa stretol v sobotu 12. marca 2011 v klubovni osvetového strediska. Stretnutím vyvrcholil beh Fotoškoly, ktorý prebiehal od minulého roka. Amatérski fotografi pod vedením lektorov sa pripravovali na nový ročník súťaže amatérskej fotografie AMFO. Všetci prítomní využili poslednú možnosť konzultácie pred prihlásením svojich fotografií do súťaže. Regionálna časť súťaže bude mať aj svoju výstavu, na ktorú vás autori srdečne pozývajú."

Mgr. Miroslav Zaťko

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy
Mihálya Tompu v jazyku maďarskom

Dňa 9-10 . marca sa konalo v Lučenci okresné kolo celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Mihálya Tompu v jazyku maďarskom. Vyhlasovateľom súťaže je Republiková rada Csemadoku v Bratislave. Organizátorom okresnej súťaže bolo BBSK-Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Csemadok Novohradský oblastný výbor.

Tvorivá dielňa - Pletenie z pálky

Fotogaléria z 11. februára 2011. Lektori: M.Slivková a A.Stollmann zo SOS BB.

Stretnutie Okresného štúdia amatérskej výtvarnej tvorby

Dňa 5. februára 2011 sa o 9,00 hodine uskutočnilo stretnutie okresného štúdia amatérskej výtvarnej tvorby, ktoré bolo zamerané na konfrontáciu prác, ale hlavne na výber prác na krajskú výstavu Výtvarné spektrum 2011, ktorej vernisáž sa uskutoční 16. marca 2011 v múzeu SNP v Banskej Bystrici. Lektorom stretnutia bol akad. mal. Štefan Baláz.

Poludnica z Čerepeša

Je názov knihy povestí a legiend z Novohradu spisovateľky Hany Koškovej. Slávnostný krst sa konal 27. januára 2011 v Dome Matice slovenskej v Lučenci. Podujatie otvorila Ing. Rezková Alena, riaditeľka Domu MS. Krstným otcom bol aj tentokrát PhDr. Peter Mišák, šéfredaktor Slovenských národných novín a krstil ju netradične- červeným práškom. Knihu predstavil PaedDr. Július Lomenčík, PhD z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tretím hosťom, ktorý sa prihovoril prítomným, bol PhDr. Milan Gonda zo Slovenského literárneho ústavu MS v Martine a aj za Vydavateľstvo MS s radosťou skonštatoval, že mapa povestí sa postupne napĺňa a je rád, že aj Novohrad má v nej dôstojné zastúpenie. Práve títo dvaja hostia sú s Novohradom úzko spätí, p. Lomenčík pochádza z Málinca a p. Gonda z Hradišťa.
Poludnica znamená v slovenskej mytológii bytosť škodiacu človeku, ktorá sa zjavuje na poludnie a Čerepeš bola osada na Fabianke. Poludnica z Čerepeša je názov nielen jednej z 34 povestí, ale autorka takto netradične nazvala aj svoju novú knihu. Druhá časť povestí voľne nadväzuje na prechádzajúcu knihu Mara medvedia (2007). Spisovateľka opäť hlboko načrela do bohatého zdroja zaznamenaných príbehov v miestnych archívoch, obecných kronikách i od ľudových rozprávačov a pútavo vykresľuje imaginárny svet z dôb, keď ľudia intenzívnejšie vnímali nadprirodzené javy, bosoráctva a čary. Podstatnú časť tvoria príbehy z čias tureckej okupácie a všakovaké záhady. Či už je to „Most s tromi oblúkmi“, „Veštica z Polichna“, „Blatofúz z Čertovho hniezda“ alebo „Legenda o lúpežnom rytierovi Fulkovi“, každý čitateľ si v príbehoch nájde to svoje, lebo je v nich zastúpený takmer celý región.

Tvorivá dielňa - HABARKY

Fotogaléria z 21. januára 2011.

Novoročný koncert

Dňa 9. januára 2011 sa v duchu povianočného sviatku Zjavenia Pána konal slávnostný novoročný koncert v rímsko-katolíckom kostole Všetkých svätých vo Veľkej nad Ipľom. V programe vystúpili manželia Bodgánovci z Veľkej nad Ipľom, recitátorka Ramóna Botošová z Veľkej nad Ipľom, na husliach súrodenci Csilla a Zsolt Bolyós z Lučenca, ženský komorný spevácky zbor Sherly z Lučenca, miešaný spevácky zbor Ozvena z Lučenca a betlehemci z Divína. Veriaci a nadšenci duchovnej kultúry sa zišli v hojnom počte a videli pekný program. Organizátori chcú založiť tradíciu a každý rok usporiadať novoročný koncert vo Veľkej nad Ipľom.

Majster Pavel Bielčik - World Master in Arts & Culture

Len štyria umelci reprezentovali Slovensko na Svetovom festivale umenia a kultúry 3.-5.12.2010 v Kórey. Spevom a hrou na fujare sa predstavil majster Pavel Bielčik z Kokavy nad Rimavicou a z návštevy si priniesol aj krásne ocenenie za prínos v oblasti umenia a tradičnej kultúry "World Master in Arts & Culture" v rámci World Masters Organizing Commitee v Soule. Viac o majstrovi Bielčikovi v rubrike Predstavujeme.

Foto - zdroj: www.mzv.sk/seoul

LITERÁRNY KLUB

Každoročná prezentácia tvorby členov literárneho klubu pri NOS v Lučenci, ktorého skratka V. L. A. S. znamená Vreckové letisko anjelskych snov, dýchala vianočnou atmosférou. V pondelok 20. decembra 2010 sa stretli v priestoroch Novohradského osvetového strediska. Tento krát to nebolo tradičné Letisko pre sny, ale skôr by sme ho nazvali Letisko bez snov. Šetrí sa na všetkom, ale napriek tomu sa koncoročné stretnutie vydarilo. V roku 2011 si LK pripomenie 20. výročie založenia.


Informácie k podujatiam realizovaným v uplynulých rokoch - Archív