Vitajte

            


 Podrobnú ponuku podujatí Novohradského osvetového strediska nájdete v rubrike - aktuálny program
Literárny klub - koncoročné stretnutie

Fotogaléria zo stretnutia dňa 19.12.2012, NOS Lučenec.


Posolstvo Vianoc

Galéria z 15. decembra 2012 vo Veľkej Vsi a v Trebeľovciach.


Adventné stretnutie

Galéria z 8. decembra 2012 v Brezničke.


Svetlo zo Solúna

Galéria z 2. decembra 2012 v Divíne a v Haliči.


Výtvarné podoby Sv. Cyrila a Metoda

Galéria z vernisáže - 28. novembra 2012 v Dome Matice slovenskej v Lučenci.

Ocenení vystavujúci autori


RAKONCA

Galéria zo slávnostného programu 23. novembra 2012 vo Fiľakove.

Ocenení vystavujúci autori


Stretnutie LK V.L.A.S. s MENSOU

Galéria z prezentácie - 22. novembra 2012 v Lučenci.


AMFO 2012

Galéria z vernisáže AMFO - 14. novembra 2012 v NMG Lučenec.


Krása krás

Galéria z predstavenia v rámci Divadelnej jesene 2012, dňa 9.11.2012 v Lučenci.


Zhudobnené verše 2012

Galéria z podujatia 26.-27. októbra 2012.


DIVADELNÁ JESEŇ 2012

Happening - sprievod mestom - otvorenie Divadelnej jesene 2012, dňa 17.10.2012 v Lučenci.


Improliga 2012

Galéria z Novohradskej improvizačnej ligy, dňa 17.10.2012 v Divadle B.S.Timravy v Lučenci.
Festival hudobného folklóru

Galéria z regionálnej súťažnej prehliadky konanej dňa 13.10.2012 v Kultúrnom dome Vidiná. Výsledky tu.
Jesenná tvorivá dielňa

Galéria z dielne tradičných ľudových remesiel a nových výtvarných techník - september 2012.
Naše Slovensko očami Ondreja Strapka

Galéria z výstavy obrazov Ondreja Strapka v priestoroch MSÚ Lučenec. Termín výstavy 23.8.-23.9.2012
Palócky ľudovoumelecký tábor

Galéria z 8. ročníka tábora v dňoch 30.7.- 3.8.2012, Látky - Prašivá.
XVII. Medzinárodný novohradský folklórny festival

Galéria MNFF - galaprogram na amfiteátri v Lučenci dňa 5.8.2012.
XXII. KOLIESKO

Galéria z Kolieska - program v Kokave nad Rimavicou dňa 4.8.2012 - "Osvetársky dvor" a "Koliesko pod Klobúkom".
XXII. KOLIESKO

Galéria z Kolieska - program v Kokave nad Rimavicou dňa 3.8.2012 - vernisáže výstav "Remeslá v Novohrade", "Kokavské kolešne" a "Facka kockou".
XII. Poipeľský umelecký festival v Radzovciach

sa konal 21.- 22.júla 2012. Súčasťou pestrého programu bol ľudovoumelecký jarmok a 9. ročník Novohradského gulášového festivalu.
Beseda s Hanou Koškovou

Besedu pri príležitosti významného životného jubilea poetky a spisovateľky Hany Koškovej zorganizovala Novohradská knižnica v Lučenci. Uskutočnila sa 25.6.2012 o 16.00 hod. v oddelení náučnej literatúry. Podujatie otvorila PhDr. Daša Filčíková, riaditeľka NK. Súčasťou podujatia bolo predstavenie personálnej bibliografie jubilantky, ktorú zostavila Zora Nagyová. Besedu viedol PaedDr. Július Lomenčík, PhD., z Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Okrem domácich gratulantov, jej prišli zablahoželať aj vzácni hostia, predovšetkým Jana Borguľová, tajomníčka odbočky Spolku slov. spisovateľov v Banskej Bystrici, z Rimavskej Soboty to boli Viera Hercegová a PhDr. Marta Hlušíková.
Besede predchádzalo stretnutie s členmi literárneho klubu, keďže pani Košková je lektorkou LK pri NOS v Lučenci. Blahoželanie jej odovzdala Mária Ambrušová, riaditeľka NOS a ku gratuláciám sa pripojili všetci prítomní členovia LK.
Cena Ivana Kraska pre Martina Dzúra

Literárny fond odovzdal v utorok 12. júna 2012 v Bratislave ceny a prémie za pôvodnú slovenskú tvorbu v roku 2011. Cenu Ivana Kraska získal Martin Dzúr za básnickú zbierku Dekonštrukcia podľa času, ktorá vyšla vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Od roku 1955 túto čestnú literárnu cenu udeľuje Literárny fond debutujúcim autorom v Sekcii pre pôvodnú literárnu tvorbu.
Martin Dzúr je dlhoročný člen literárneho klubu V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci, ktoré bolo organizátorom uvedenia práve tejto zbierky básní v novembri roku 2011. Srdečne blahoželáme!
Koma, tak ako je ...

Hlavných organizátorov, BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a obec Cinobaňu, čakala neľahká úloha. Pripraviť dôstojné oslavy „nášho“ Kobličeka. Kamarátov má po celom Slovensku a zavolať všetkých bolo nemožné. Všetci, ktorí boli oslovení, veľmi radi prijali pozvanie a prišli pozdraviť svojho dlhoročného kamaráta. Vystúpili v hlavnom programe o 18.00 hod., ktorý moderoval Martin Kopor. Úvod patril triu fujaristov z Kokavy nad Rimavicou (Pavel Bielčik, Miroslav Moncoľ a Ján Kroták). Potom už všetko išlo pod režijnou taktovkou Pavla Bútora a Márie Ambrušovej. A veruže účinkujúcich bolo dosť: ĽH Vepor s vynikajúcou speváčkou Stankou Zvarovou, prekrásnym hlasom pozdravil Jaroslav Spišiak z Kokavy, Vladimír Kouba, Jaroslav Obročník a Juraj Krahulec ml. a starší – heligónkari z Kokavy, zaspieval aj Juraj Matiaš s gajdošom Andrejom Babiarom z Veľkého Krtíša, nechýbal ani Rasťo Šimkovič s otcom Žigmundom z Devínskej Novej Vsi, Ľubo Tatarka (Čalamacha) zo Slovenskej Ľupče, známa Javorová húžva, čiže fujaristi Michal a Martin Fiľovci z Banskej Bystrice, fujaristi z Kotošky – Ivan, Martin a Matúš Murínovci, ĽH Jaroslava Hazlingera z Detvy, tanečné páry a rozkazovači z FS Detva a nakoniec si sám oslávenec zaspieval a zahral na fujare s kamarátom Milanom Murgašom z Banskej Bystrice. celý článok

Fotogaléria z osláv 75. narodením majstra Tibora Kobličeka dňa 9.júna 2012 v Cinobani.

Otváranie studničiek na Turíce

Snahou projektu podporeného Ministerstvom Kultúry SR bolo predovšetkým oživenie tradičného zvyku v Novohrade. Výzvu sme rozposlali nielen folkloristom, ale aj školám a obciam. Tých, ktorých oslovila a zapojili sa do projektu budeme prezentovať aj prostredníctvom našich novín a pochopiteľne všetkým ďakujeme. Niektorí zareagovali, iní nie. Prvým, kto sa prihlásil, bol starosta obce Šávoľ, Július Ferenc. Povedal, že studničiek majú viacej, začali už 19. mája a vyčistili dve, jedna sa volá „Teplý prameň“ a druhá „Pri Mocoyáku“. V Poltári sa do projektu zapojila Základná škola – Slobody, studničku vyčistili a zhotovili pekný drevený prístrešok. Rukávy si okrem žiakov „vysúkal“ nielen vedúci krúžku „Priateľ prírody“, zástupca riad. PaedDr. Peter Kostka, ale aj sám riaditeľ školy Mgr. Július Slavkovský. Studnička, zatiaľ bez názvu sa nachádza v lokalite za rybníkom v Zelenom. Taktiež starostka Zlatna, p. Margareta Murínová reagovala a výsledkom bolo vyčistenie studničky pod názvom „U panej“. V Kokave nad Rimavicou sa do projektu zapojil detský folklórny súbor (prípravka) pri ZŠ, na starosti ich má Mgr. Jana Becániová a rozhodli sa pre studničku v časti Huta. Najznámejšiu „Timravinu studničku“ nad Polichnom otvorili členovia FS Ipeľ z Lučenca pod vedením Mgr. Marcely Janštovej. Na výzvu zareagoval aj Dom Matice slovenskej v Lučenci a jeho riaditeľka, Ing. Rezková Alena sa podujatia aj osobne zúčastnila. celý článok, výzva


B U L L E T I N

V rámci akcie „Otváranie studničiek na Turíce“ sme zorganizovali jednu peknú akciu. Prvým momentom pre nás ale bola návšteva pána Šarkana v škole a jeho úpenlivá výzva na obnovenie studničky pod Striebornou, ktorá už bola naozaj riadne zanedbaná. Keď sme dostali do rúk výzvu Novohradského osvetového strediska v Lučenci na zapojenie sa do projektu „Otváranie studničiek na Turíce“, viac sme neváhali.
No my sme okrem tejto studničky vyčistili ešte aj potôčik v malej hôrke. Bol úplne zanesený bahnom a rôznym odpadom, ktorý tam nahádzali ľudia žijúci v jeho okolí. Odniesli sme odtiaľ tri veľké vrecia odpadu, a to sme sa tam vrátili ešte trikrát. Stálo to zato. Vidieť, ako potôčik veselo žblnká, vidieť tú krásnu čistú vodu, je to dobrý pocit.
Z týchto akcií máme dobrý pocit. Pramení z toho, že sme pomohli dobrej veci. No máme z nich aj veľmi zlý pocit. Ten pramení z neúcty niektorých ľudí k prírode, prostrediu v ktorom žijeme. celý článok

PaedDr. Ľubica Machavová, ZŠsMŠ Cinobaňa
Krajská tvorivá dielňa fotografov, výtvarníkov a filmárov

V dňoch 18. – 20. mája 2012 sa vo Vinici – zariadenie Nimród a kultúrny dom konala krajská tvorivá dielňa fotografov, výtvarníkov a filmárov, ktorej hlavným organizátorom bolo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Lektori podujatia: fotografi – Ing. Jozef Ornth; výtvarníci - Doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.; filmári - Mgr. art. Ľubomír Viluda a Mgr. art. Ivan Kršiak.
Obsahové zameranie sekcie fotografov - fotografovanie krajiny a architektúry v každom počasí. Filmári sa venovali téme príprava a realizácia – natáčanie krátkeho hraného filmu a filmová dokumentácia podujatia. Výtvarníci sa zamerali na masu, hmotu a pigment (teoretická príprava, praktická realizácia, konfrontácia prinesených prác, voľná tvorba v plenéri, prezentácia a hodnotenie výsledkov). Podujatie opäť prispelo k ďalšiemu rozvoju amatérskych umeleckých tvorcov nášho regiónu a už teraz sa tešíme na nové výsledky ich tvorivého úsilia.

Foto: M.Zaťko
Výsledky VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2012 - krajské kolo
výsledková listina
Kurz vtáčieho spevu

Kurz pre milovníkov prírody sa uskutočnil dňa 16.5.2012 v mestskom parku v Lučenci. Lektor podujatia Mgr. Csaba Balázs nás previedol trasou z parku k VN Ľadovo – lučenská priehrada. Cestou sme počúvali a rozpoznávali jednotlivé druhy vtákov. Ďakujeme za krásne chvíle v prírode.
Heligónky nad Budinou

Na 19. ročníku sa prezentovalo až rekordných 35 účinkujúcich. Regionálna prehliadka sa konala v sobotu, 5. mája 2012 a pochopiteľne, ako to vyplýva z názvu, v nádhernom prostredí obce Budiná. Začiatok bol naplánovaný až na 15.00 hodinu, ale vôňa spod štyroch kotlov sa šírila už od obeda. Tohtoročným prekvapením bol aj pravý baraní guláš. Hudba z miestneho rozhlasu lákala návštevníkov. Budiná a heligónky neodmysliteľne patria k sebe. Diváci to vedia a preto sa sem radi vracajú. Dokazovala to preplnená sála, diváci museli stáť aj pred „kultúrákom“. celý článok
Detský festival ľudovej hudby

Regionálna súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov sa konala 20. apríla 2012 v kultúrnom dome v Haliči. Prihlásených bolo celkom 21 súťažiacich, z toho 5 speváckych skupín, 2 inštrumentalisti, 7 sólistov spevákov v I. kategórii, 6 v II. kategórii a žiacka ľudová hudba Lúčina pri ZUŠ v Poltári. Odborná porota pracovala v zložení: Juraj Matiaš, Andrea Jágerová a Stanislava Zvarová. Kladne hodnotila najmä výber repertoáru, ktorý bol z Novohradu a taktiež tradičný odev interpretov. Na krajskú prehliadku, ktorá sa bude konať 4.5.2012 v Kokave nad Rimavicou postúpili: spevácka skupina SNEŽIENKY zo ZŠ Školská vo Fiľakove, sólisti speváci- Adrian Rendek a Laura Rendeková, obidvaja zo ZŠ M.R. Štefánika v Lučenci. Na Hronseckú lipovú ratolesť, teda krajskú súťaž v speve ľudových piesní , ktorá sa uskutoční 26. mája 2012 v Hronseku, postúpili Soňa Šináľová zo ZŠ v Divíne a Adrian Rendek zo ZŠ M.R. Štefánika v Lučenci.
Deň Zeme

Fotogaléria z podujatia Deň Zeme dňa 18.4.2012 v Divíne.
O CENU PRIMÁTORKY MESTA A RIADITEĽKY NOS

Pod týmto názvom sa v Lučenci konala 4. apríla 2012 v Divadle B.S. Timravy regionálna súťažná prehliadka moderného tanca. Súťaž otvorili spoločne Mária Ambrušová, riaditeľka NOS v Lučenci a PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec. Súťažilo sa v troch kategóriách – deti, juniori a mládež. Prihlásených bolo celkom 25, ale samotnej prehliadky sa nakoniec zúčastnilo 23 súťažiacich. Aj na tomto ročníku boli zastúpené viaceré tanečné kategórie: malé choreografie, disco, hip-hop, open choreografie, mažoretky, scénická choreografia, country a národné tance. Odborná porota pracovala v zložení PhDr. Eva Chylová, Iveta Hrivnáková a Viera Jackuliaková.
Konečné výsledky sú nasledovné:
V detskej kategórii postúpili dve skupiny: MINI-MAŽI a MAŽORETKY IUVENESKY, obidve pri CVČ Fiľakovo.
V kategórii juniorov postúpilo päť skupín: ROMANI LULUĎI pri ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou, THE FAME Lučenec, MAŽORETKY IUVENES pri CVČ Fiľakovo, RYTMIK pri ZŠ s MŠ Radzovce a KVAPKY pri ZUŠ Poltár.
Z poslednej kat. mládež postúpili dve skupiny: FLOOR ROCKERZ z Lučenca a STORM pri MKS v Kokave nad Rimavicou.
Do okresu Poltár putovali obidve hlavné ceny: Cenu riaditeľky NOS v Lučenci získala skupina KVAPKY pri ZUŠ Poltár s choreografiou „Gold“ a Cenu primátorky mesta Lučenec získala skupina STORM pri MKS v Kokave nad Rimavicou s choreografiou „Fénix“.
58. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Fotogaléria z regionálnej súťažnej prehliadky prednesu poézie a prózy. Výsledky
MODERNÝ TANEC
"O cenu primátorky mesta a riaditeľky NOS"

Fotogaléria z regionálnej súťažnej prehliadky moderného tanca, ktorá sa konala 4. apríla 2012 v Divadle B.S.Timravy v Lučenci.
43. Kármánove dni

Tohtoročné 43. Kármánové dni sa začali 12. marca otvorením výstavy Kataríny Bednárovej, ktorá sa venuje tvorbe vitráží a ozdobných predmetov zo skla technikou Tiffany. Dňa 15. marca sa uskutočnil pietny akt kladenie vencov pri pomníku Józsefa Kármána. Podujatia v rámci Karmanových dní sa konali do konca marca. Záverečné podujatie dňa 29. marca bola beseda s predsedom občianskeho združenia Palóc Társaság Aladárom Urbánom a redaktorkou vydavateľstva Siker. Organizátormi podujatia boli Zálkadná organizácia Csemadoku v Lučenci, Oblastný výbor Csemadoku v Lučenci a BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci.
Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Mihálya Tompu

Dňa 19.-20. marca sa konalo v Lučenci okresné kolo celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Mihálya Tompu v jazyku maďarskom. Vyhlasovateľom súťaže je Republiková rada Csemadoku v Bratislave. Organizátorom okresnej súťaže bolo BBSK-Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Csemadok Novohradský oblastný výbor. Výsledky
Rozprávková skrinka 2012

Fotogaléria z regionálnej prehliadky detských divadelných súborov dňa 27. marca v Poltári.
Stretnutie OŠ AMFO

Dňa 10. marca 2012 sa v priestoroch NOS opäť stretli neprofesionálni fotografi na pravidelnej konfrontácii svojich najnovších fotografií. Lektorom stretnutia bol Mgr. Miroslav Zaťko z Banskej Bystrice.
B l a h o ž e l á m e

KUBINEC Martin – 70. výročie nar. (1.3.1942 Utekáč), sklár, ale predovšetkým skromný výrobca a vynikajúci hráč na ľudové nástroje. Spolu s otcom Jurajom a bratom Františkom tvorili známe Trio Kubincovcov – fujaristov z Utekáča. Fujarové trio bolo od začiatku vzorom pre mnohých fujaristov, hráčov či výrobcov. Pravidelne vystupovali v Detve, Východnej, Strážnici a na ďalších festivaloch doma aj v zahraničí. V roku 1978 sa trio Kubincovcov zúčastnilo súťaže Prix music de folklorique de radio Bratislava a bola im udelená medzinárodná prestížna cena. Majster Kubinec toho času býva v Poltári. Dňa 1. marca 2012 na MsÚ v Poltári prijal gratulácie od primátora mesta Poltár, Pavla Gavalca a riaditeľky Novohradského osvetového strediska v Lučenci, Márie Ambrušovej. Pán Kubinec, ako interpret v hre na fujaru je držiteľom Ceny Dr. Ladislava Lenga INSTRUMENTUM EXCELLENS v roku 1986, organizovanej v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou. Z Poltára, presnejšie zo Zeleného pochádzal aj etnomuzikológ, PhDr. Leng. Nie náhodou bola táto súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov pomenovaná podľa jeho mena. Myšlienka sa zrodila v deň jeho pohrebu a podnetom boli hlboké a rozsiahle kontakty s desiatkami výrobcov a interpretov po celom Slovensku. Cena sa udeľuje od roku 1975. Dôstojnosť a význam oceňovania podporil svojimi dielami ak. sochár Prof. Ján Kulich. Kolekcia medailí sa udeľovala nástrojom, ktorý si takýto prívlastok zaslúžili. V roku 1987 to bola práve fujara a na medaile je otec dnešného jubilanta, Juraj Kubinec. Na takýchto ľudí by sa nemalo zabúdať. S hrdosťou môžeme konštatovať, že aj v roku 2010 sa nám podarilo zorganizovať spomienkovú slávnosť venovanú 80. výročiu nedožitých narodenín Ladislava Lenga. Slávnostného dhalenia pamätnej tabule v Poltári sa vtedy zúčastnil aj dnešný oslávenec, Martin Kubinec, spolu s pokračovateľmi legendárneho Tria fujaristov (Bielčik, Kroták, Moncoľ). Tam odzneli stále aktuálne slová doc. Ing. Viliama Grusku, že by sme sa takýmito rodákmi z nášho regiónu mali pýšiť, lebo dobrým sa pýšiť je naša povinnosť. Blahoželanie
49. ples Csemadoku

Fašiangový ples Csemadoku sa tohto roku konal 11. februára v priestoroch Reduty. Podujatie v našom meste má viac ako 30 ročnú tradíciu. Záujem bol aj tento rok veľký a medzi hosťami organizátor privítal aj pani primátorku mesta Lučenec Alexandru Pivkovú. Prichádzajúcich hostí vítala ľudová hudba Folk LC a detský folklórny súbor Pitypang z Lučenca. Do tanca hrala skvelá kapela Fénix music band . Hosťom večerného programu bol známy spevák Solymos Tóni z Maďarska. Tombola v tomto roku bola vďaka sponzorom mimoriadne bohatá. Dobrá nálada vydržala až do skorých ranných hodín. . Organizátor hosťom poďakoval za priazeň a zároveň pozval všetkých na ďalší ročník, ktorý sa bude konať 9. februára 2013.
Štúdio AVT

Dňa 11. februára 2012 sa v priestoroch Novohradského osvetového strediska v Lučenci, stretli neprofesionálni výtvarníci, ktorí pod lektorským vedením akad. mal. Štefana Balázsa konfrontovali svoju poslednú tvorbu.
Náš REKUS získal mimoriadnu cenu

Náš mesačník REKUS čiže regionálny kultúrny spravodajca získal MIMORIADNU CENU MESAČNÍKA NÁRODNÁ OSVETA za rozvíjanie miestnej a regionálnej identity a zvyšovanie kultúrnohistorického vedomia obyvateľov obcí a miest Novohradského regiónu. Cenu sme získali v rámci celoslovenskej súťaže obecných, mestských, regionálnych, kultúrno-informačných a kultúrno-turistických novín a časopisov MIESTNE NOVINY 2011. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 3. ročníka sa uskutočnilo v piatok 4. novembra 2011 v budove Slovenského syndikátu novinárov na Župnom námestí v Bratislave. Odborná porota vyberala z viac ako 330 súťažných novín a udelila 24 novinám a časopisom zaradeným v šiestich súťažných kategóriách 19 umiestnení v 1. až 3. poradí, dve čestné uznania a mimoriadne ceny Ministerstva obrany SR, generálneho riaditeľa Národného osvetového centra a mesačníka Národná osveta. Členmi odbornej poroty boli zástupcovia organizátorov a odborných garantov súťaže, ktorými sú: Národná osveta s garanciou Národného osvetového centra, Slovenský syndikát novinárov, Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Združenie miest a obcí Slovenska a Obecné noviny. Tretí ročník súťaže Miestne noviny sa uskutočnil v spolupráci s Fakultou masmédií Paneurópskej vysokej školy a s mediálnou podporou Tlačovej agentúry SR.


Archív pozvánok, plagátov a propozícií z roku 2012


Programové letáky z roku 2012
Informácie k podujatiam realizovaným v uplynulých rokoch - Archív