Vitajte

            


 



Podrobnú ponuku podujatí Novohradského osvetového strediska nájdete v rubrike - aktuálny program


Zlatá guľôčka 2015

Obvodové kolá v ľudovom speve detí z nášho regionu sa uskutočnili za spolupráce so súkromnou základnou umeleckou školou Lučenec v dňoch 18. a 19. novembra 2015 v koncertnej sále SZUŠ.

Zúčastnili sa ho žiaci z okresov Lučenec a Poltár v dvoch vekových kategóriách. Ich výkony hodnotila odborná komisia v zložení Mgr. Stanislava Zvarová a Mgr. Dana Sihelská. Vystúpenia spevákov a speváčok boli tradične na veľmi dobrej úrovni a sú výsledkom práce pedagógov s nádejnými interpretmi ľudových piesní. Je chválihodné, že väčšina súťažiacich vystúpila v krojoch a s hudobným doprovodom - celé vyhodnotenie.




MLADÍ S MLADÝM

Fotogaléria z 13.- 14. novembra 2015 v Modre - projekt NOS s členmi literárneho klubu VLAS, prezentácia literatúry na netradičnom mieste, pri uvádzaní mladého vína.
Mladí autori – mladé víno. Mladé víno je nezrelé a neskúsené, potrebuje svoj čas na dlhej ceste dozrievania. Tak isto mladý literát, aj on musí prejsť svoju cestu hľadania a cibrenia, aby dozrel do kvality. Článok k podujatiu a Zborník tvorby na stiahnutie.




PROJEKT (made in pod holým nebom)

Fotogaléria z 16.- 17. októbra 2015 - TVORIVÉ STRETNUTIE - lektor Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., téma SKRYTÁ KRAJINA - „Hľadanie vlastnej maliarskej formy, na úkor netrpezlivého preberania cudzích vzorov.“




NE/ZÁVISLÍ

Fotogaléria z tvorivého workshopu 8.-9.10.2015, výstava prác 13.-23.10.2015, Dom MS v Lučenci.

RADOSŤ Z VYTVÁRANIA
V príjemnom a tvorbe naklonenom prostredí dvora Domu Matice slovenskej v Lučenci sa v dňoch 8.-9. októbra 2015 stretli štyri domáce „družstvá“ žiakov (ZŠ s MŠ Námestie Kubínyiho / Obchodná akadémia / Pedagogická a sociálna akadémia / Základná umelecká škola Lučenec n.o.). Zámerom bolo vytváranie objektov, skulptúr, či inštalácií z odpadu. Tému určil hlavný organizátor podujatia - Novohradské osvetové stredisko – NE/ZÁVISLOSŤ. Študenti v priebehu vymedzeného času usilovne strihali, lepili, zošívali, maľovali, viazali svoj výtvarný zámer. Výsledkom boli štyri príťažlivé prejavy tvorivosti, ktoré rôznorodou formou skúmali pojem závislosť. Za osobitne vzácnu možno považovať skutočnosť, že tvorcovia poukázali aj na latentnejšie podoby sebazotročovania (napríklad vzťahmi, alebo virtuálnym prostredím).

Najoceniteľnejším prínosom akcie bolo samotné stretnutie, takmer dva dni, počas ktorých sa zo spomínaného dvora ozývali výbuchy smiechu, tvorivého džavotania, tínedžerskej radosti. Poďakovanie patrí všetkým: účastníkom, jednotlivým lektorom, ako aj organizátorom podujatia.

Výstava NE/ZÁVISLÍ potrvá do 23.10.2015 (8:30-11:30 / 12:30-14:30) – Dom Matice slovenskej v Lučenci. Projekt ne/závislí sa konal s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Mgr. art. Ján Adamove, ArtD.




Nositelia tradícií

Dňa 27.9.2015 reprezentovala FSk Škorec z Vidinej náš región na súťažnej prehliadke Nositelia tradícií v Dobrej Nive.




XXV. KOLIESKO - Osvetársky dvor

Dvor Paľa Bútora

Fotogaléria z Kokavy nad Rimavicou dňa 31.7.2015


Koliesko pod sukňou & Rezance na pätorako

Fotogaléria z Kokavy nad Rimavicou dňa 1.8.2015




XX. Medzinárodný novohradský folklórny festival

Fotogaléria zo sprievodu a z programu v amfiteátri v Lučenci dňa 24.7.2015


Fotogaléria z programu v Divíne dňa 25.7.2015


Fotogaléria z programu v Trebeľovciach dňa 25.7.2015




Vystúpenia talianskeho súboru Citta di Agrigento

Fotogaléria z vystúpenia v Dolnej Strehovej - Aquatermal Strehová dňa 23.7.2015


Fotogaléria z vystúpenia vo Fiľakove - Bebek Terrace dňa 22.7.2015




Palócky ľudovoumelecký tábor

Fotogaléria z tábora na Látkach v dňoch 27.7.-31.7.2015




Poipeľský umelecký festival

Fotogaléria z festivalu vo Veľkej nad Ipľom dňa 18.7.2015




Festival histórie a remesiel

Utekáčske májové dni 2015 pri príležitosti 20. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a MDD - Utekáč, 29.- 30. mája 2015. Organizátori - OZ Prvá iskra a starosta obce Utekáč, spoluorganizátori - Ozbrojené sily SR.




Slovenské spievanky a veršovačky

Celoštátna súťaž v speve slovenských ľudových piesní a prednese poézie a prózy „Slovenské spievanky a veršovačky“, ktorú organizuje Zväz Slovákov v Maďarsku.

Slovenský Komlóš - 12.5.2015

Santov - 28.5.2015

Slovenský inštitút Budapešť - 4.6.2015




Úspešné vystúpenie našich zástupcov v modernom tanci

Dňa 13.5.2015 na Krajskej prehliadke v modernom tanci v Žiari nad Hronom sme mali úspešných reprezentantov.
Tanečníci zo školy Štefana Chleba priniesli dve zlaté pásma, skupina Genesiss Crew zlaté pásmo a pohár, v zlatom pásme sa umiestnilo aj Slniečko z Poltára, strieborné pásmo získal súbor Hip hop break team z Fiľakova a veľký úspech mali fiľakovské mažoretky vo všetkých kategóriách - získali dve zlaté a dve strieborné pásma.
Všetkým účinkujúcim srdečne blahoželáme!




Detský folklórny festival je za nami

Krajská prehliadka choreografií detských folklórnych súborov je úspešne za nami. 7. mája 2015 sa v kultúrnom dome v Kokave nad Rimavicou stretlo približne 300 malých (či veľkých) folkloristov z celého Banskobystrického kraja. Odborná porota v zložení – Katarína Babčáková, Michal Noga a Juraj Matiaš pozorne sledovala 10 súťažných choreografií, ktoré na záver pochválila a vyzdvihla vynikajúcu úroveň súťažiacich. Do bronzového pásma boli zaradení DFS Makovička z Hliníka nad Hronom a DFS Lykovček z Revúcej. Strieborné pásmo získali DFS Ragačinka z Hrušova a DFS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou . Zlaté pásmo bolo pridelené DFS Matičiarik II. z Banskej Bystrice, DFS Brezinky z Polomky a DFS Hájik z Rimavskej Soboty. Odborná porota udelila zlaté pásmo s návrhom na postup na celoštátnu prehliadku DFS Malá Rakonca z Fiľakova a DFS Klások z Mýta pod Ďumbierom. Zlaté pásmo s priamym postupom do Likavky získal DFS Zornička zo Zvolena.
Celoštátna prehliadka sa uskutoční 6.-7.6.2015 v Likavke. Postupujúcim držíme päste a všetkým účinkujúcim želáme veľa síl do ďalšej práce. ĎAKUJEME.
Našim zástupcom na krajskej prehliadke srdečne blahoželá aj Novohradské osvetové stredisko v Lučenci.

Na 25. ročníku celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov a 40. ročníku detského folklórneho festivalu POD LIKAVSKÝM HRADOM 6. a 7. júna 2015 v Likavke náš kraj zastupoval DFS Malá Rakonca z Fiľakova. Súbor získal zlaté pásmo a stal sa laureátom festivalu. Srdečne blahoželáme.




Heligónky na Budinej

XXII. regionálna prehliadka sólistov heligónkarov sa konala dňa 2.5.2015 v Kultúrnom dome Budiná - vyhodnotenie.




O CENU PRIMÁTORKY MESTA A RIADITEĽKY NOS

Regionálna súťažná prehliadka moderného tanca sa konala dňa 28.4.2015 v Divadle B.S.Timravy v Lučenci - výsledková listina a vyhodnotenie - Cenu riaditeľky NOS získala skupina WANTED BABY z Lučenca. Cenu primátorky mesta získala skupina WANTED GANGSTA z Lučenca.




Hviezdoslavov Kubín

Regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy v Lučenci sa konalo v dňoch 21.-22.4.2015 v priestoroch Domu Matice slovenskej. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na krajskú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Sládkovičova Radvaň, ktorá je súčasťou 61. Hviezdoslavovho Kubína- výsledková listina.




Detský folklórny festival 2015

Regionálna súťažná prehliadka detského folklóru dňa 10.4.2015 v Lučenci.Výsledky reg. kola.




Výtvarné spektrum 2015

Fotogaléria z vernisáže výstavy. Výstava prebieha 9.-26.4.2015, Múzeum SNP v Banskej Bystrici.




Rozprávková skrinka 2015

Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti dňa 31.3.2015 v Poltári - Výsledky.




CINEAMA 2015

Na regionálnej súťažnej prehliadke Cineama 2015, ktorú organizovalo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, sa 14. marca uviedlo 21 filmov od 12 autorov a autorských kolektívov. Odborná porota zasadla v zložení Mgr. art. Ján Adamove ArtD. – predseda poroty, Mgr. art. Ján Čorba – člen poroty a Renáta Adamová. Krajská prehliadka sa uskutoční 11. apríla o 9.00 hod. v Žiari nad Hronom. Výsledky reg. kola.




Mládež spieva

Regionálna prehliadka detských speváckych zborov – 13. marca 2015 v koncertnej sále ZUŠ Poltár.




Súťaž Mihálya Tompu

V dňoch 9.3. a 12.3. sa konali okresné kolá súťaže v prednese v jazyku maďarskom. Prihlásených bolo celkom 86 súťažiacich , z toho 42 na poéziu a 44 na prózu. Súťažiacich hodnotila porota v zložení pani Kerner Edit, Csongrádi Béla zo Šalgótarjánu a Mgr. Szabó Árpád. Súťaž otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka NOS Lučenec a Karol Galcsík , odborný pracovník NOS, oblastný tajomník OV Csemadoku. Víťazi postúpili do krajského kola, ktoré sa koná 26. marca 2015 v Lučenci. Výsledky reg. kola.




Prezentácia NOS Lučenec na zasadnutí združenia ZMO Novohradu

Prezentácia BBSK - Novohradského osvetového strediska v Lučenci na zasadnutí regionálneho združenia ZMO Novohradu, ktoré sa konalo 6. marca 2015 vo veľkej zasadačke Okresného úradu v Lučenci.
Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska Lučenec, predstavila prítomným primátorom a starostom NOS - ako regionálnu kultúrno-osvetovú, metodickú a vzdelávaciu inštitúciu pre okresy Lučenec a Poltár. Zaoberá sa odborno-poradenskou, metodickou a informačno-dokumentačnou činnosťou. Kladne zhodnotila doterajšiu spoluprácu s mestami a obcami regiónu, ktorá by sa vzájomnou informovanosťou mohla v budúcnosti ešte intenzívnejšie prehlbovať. V závere príspevku zdôraznila, že všetky informácie o činnosti sú uverejňované na stránke www.noslc.sk, ktorá bola prezentovaná aj na zasadnutí.




Novoročný koncert

Novoročný koncert chrámového speváckeho zboru CAMPANA z Brezničky sa konal 11.1.2015 v rímsko-katolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove. Organizátormi boli Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a rímsko-katolícka cirkev, farnosť Fiľakovo.




BLAHOŽELÁME!

Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci si v sobotu 29. 11. 2014 prevzala v Osvetovom stredisku Attilu Józsefa v Šalgotarjáne vyznamenanie „Na pamiatku Anny Hugyeczovej“. Ocenenie jej odovzdala Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku.
Cenu „ZA NAŠU NÁRODNOSŤ A ZACHOVÁVANIE TRADÍCIÍ“ založili v roku 2004, na pamiatku Aničky Hugyeczovej, ktorá vo svojej rodnej dedine Veňarec a v Novohradskej župe vykonala pre slovenskú národnosť záslužnú prácu. Jej životné dielo je príkladom pre nasledujúce generácie. Nech táto cena patrí vždy len takej osobe, ktorá kráča v jej šľapajách a ktorá si ju svojou prácou vyslúžila.
Podujatie zorganizovala Slovenská samospráva Novohradskej župy, Združenie novohradských a hevešských Slovákov. Slávnostný príhovor mala predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Alžbeta Hollerová Račková. Nechýbalo vystúpenie Ľudovej hudby Svrčkovci, speváckej skupiny sestier Komjáthiových či FS Mladosť z Banskej Bystrice.










Archív pozvánok, plagátov a propozícií z roku 2015


Programové letáky z roku 2015








Informácie k podujatiam realizovaným v uplynulých rokoch - Archív