Vitajte

            


 AVT & AMFO
NOVINKY AVT & AMFO


Krajská tvorivá dielňa výtvarníkov, fotografov a filmárov

Termín: 1.- 3.6.2018
Miesto: Vinica
https://www.facebook.com/pg/hiosvk/photos/?tab=album&album_id=1725961650814009

CINEAMA 2016

Regionálna súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby Cineama 2016 je určená pre okresy Zvolen, Lučenec, Poltár, Detva a Veľký Krtíš. Súťaž sa uskutoční 12. marca 2016 v priestoroch Kultúrneho domu vo Veľkom Krtíši.
Na stiahnutie:
sprievodný list, propozície, prihláška
AMFO 2016

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových skupinách. Okrem vekovej kategorizácie sa súťaž koná v troch základných kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Tieto kategórie nie sú tematicky zamerané ani žánrovo vymedzené. Súťaž sa koná každý rok. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž a kolekciu na medzinárodnú súťaž amatérskej fotografie. Na medzinárodnej súťaži, odborne garantovanej svetovou organizáciou pre umeleckú fotografiu FIAP, ktorej je Slovensko členom od roku 1996, sa SR pravidelne zúčastňuje. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov, študentov a dospelých občanov; jednotlivcov a členov fotoklubov. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Vytvára priestor na fotografické dokumentovanie a umelecké stvárnenie skutočnosti, na autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností amatérskych fotografov, jednotlivcov i kolektívov.

Regionálne kolo
Výber: 12.3.2016 o 9.00 hod. NOS LC
Na stiahnutie:
propozície
prihláška

Krajské kolo
Uzávierka: 5.5.2016
Výstava: 2. - 30.6.2016, Stará radnica Zvolen

Celoštátne kolo
Uzávierka: 1.8.2016
Výstava: 4. - 30.11.2016, Synagóga Levice
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2016

Poslaním súťaže Výtvarného spektra 2016 je aktivizovať a podporovať rozvoj výtvarnej tvorivosti občanov SR ako jednej z významných oblastí záujmovej umeleckej činnosti. Postupová celoštátna súťaž Výtvarné spektrum, organizovaná kultúrno-osvetovými zariadeniami v SR pod odbornou garanciou NOC je ojedinelá práve tým, že poskytuje výtvarníkom (neprofesionálnym), významný priestor pre prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby v regionálnom, krajskom a celoštátnom kontexte. Organizovaním tejto súťaže získavajú usporiadatelia - Národné osvetové centrum a kultúrno-osvetové zariadenia (strediská) prehľad o najnovších aktivitách neprofesionálnych výtvarníkov, o celkovej úrovni ich výtvarnej tvorby za konkrétne obdobie a tieto poznatky využívajú na ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov, napríklad formou hodnotiaceho rozborového seminára v rámci tohto podujatia. Organizátorom - regionálnym a krajským kultúrno-osvetovým zariadeniam SR a Národnému osvetovému centru – podujatie poskytuje možnosť rozvinúť spoluprácu s ďalšími kultúrnymi inštitúciami ako sú múzeá, galérie, fotogalérie, či pamätné izby a to v oblasti prezentačnej, výchovno-vzdelávacej, esteticko-výchovnej a realizačnej. Väčšina súťažiacich neprofesionálnych výtvarníkov svojím úprimným a nefalšovaným vzťahom k rodisku, osobitnými výtvarnými prostriedkami zachytáva charakteristické prvky svojho regiónu - architektúru, pamiatky, krajinu, prírodu, ľudí, či dávne zvyky svojho regiónu. Vystavené súťažné diela dosahujú nielen požadovanú umeleckú, ale aj vzácnu dokumentačnú hodnotu.

Regionálne kolo
Výber: 13.2.2016 o 9.00 hod. NOS LC
Na stiahnutie:
propozície
prihláška

Krajské kolo
Uzávierka: 15.3.2016
Výstava: 5.- 28.4.2016, Múzeum SNP Banská Bystrica
Krajská tvorivá dielňa výtvarníkov, fotografov a filmárov

Termín: 20.- 22.5.2016
Miesto: Biela Medvedica/Bystrá
PROJEKT (made in pod holým nebom)

Fotogaléria z 16.- 17. októbra 2015 - TVORIVÉ STRETNUTIE - lektor Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., téma SKRYTÁ KRAJINA - „Hľadanie vlastnej maliarskej formy, na úkor netrpezlivého preberania cudzích vzorov.“


NE/ZÁVISLÍ

Fotogaléria z tvorivého workshopu 8.-9.10.2015, výstava prác 13.-23.10.2015, Dom MS v Lučenci.

RADOSŤ Z VYTVÁRANIA
V príjemnom a tvorbe naklonenom prostredí dvora Domu Matice slovenskej v Lučenci sa v dňoch 8.-9. októbra 2015 stretli štyri domáce „družstvá“ žiakov (ZŠ s MŠ Námestie Kubínyiho / Obchodná akadémia / Pedagogická a sociálna akadémia / Základná umelecká škola Lučenec n.o.). Zámerom bolo vytváranie objektov, skulptúr, či inštalácií z odpadu. Tému určil hlavný organizátor podujatia - Novohradské osvetové stredisko – NE/ZÁVISLOSŤ. Študenti v priebehu vymedzeného času usilovne strihali, lepili, zošívali, maľovali, viazali svoj výtvarný zámer. Výsledkom boli štyri príťažlivé prejavy tvorivosti, ktoré rôznorodou formou skúmali pojem závislosť. Za osobitne vzácnu možno považovať skutočnosť, že tvorcovia poukázali aj na latentnejšie podoby sebazotročovania (napríklad vzťahmi, alebo virtuálnym prostredím).

Najoceniteľnejším prínosom akcie bolo samotné stretnutie, takmer dva dni, počas ktorých sa zo spomínaného dvora ozývali výbuchy smiechu, tvorivého džavotania, tínedžerskej radosti. Poďakovanie patrí všetkým: účastníkom, jednotlivým lektorom, ako aj organizátorom podujatia.

Výstava NE/ZÁVISLÍ potrvá do 23.10.2015 (8:30-11:30 / 12:30-14:30) – Dom Matice slovenskej v Lučenci. Projekt ne/závislí sa konal s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Mgr. art. Ján Adamove, ArtD.


PROJEKT / MADE IN POD HOLÝM NEBOM

Na stiahnutie: propozície, pozvánka, prihláška
NE/ZÁVISLÍ

Na stiahnutie: propozície

Propozície a prihláška - DOC/PDF
Oznam - AMFO 2015

Výsledky z Krajskej súťaže neprofesionálnej fotografie AMFO 2015 konanej dňa 18.5.2015 vo Zvolene - na stiahnutie.


Záväznú prihlášku na krajskú výstavu neprofesionálnej fotografickej tvorby je potrebné doručiť do 10.5.2015. Na stiahnutie: prihláška
CINEAMA 2015

Na regionálnej súťažnej prehliadke Cineama 2015, ktorú organizovalo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, sa 14. marca uviedlo 21 filmov od 12 autorov a autorských kolektívov. Odborná porota zasadla v zložení Mgr. art. Ján Adamove ArtD. – predseda poroty, Mgr. art. Ján Čorba – člen poroty a Renáta Adamová. Krajská prehliadka sa uskutoční 11. apríla o 9.00 hod. v Žiari nad Hronom. Výsledky reg. kola.

JESENNÉ STRETNUTIE

– regionálna výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Uzávierka prijímania prác: 14.9.2015
Termín výstavy: 23.9.-18.10. 2015
Miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

Krajská tvorivá dielňa AVT, AMFO, FILM

22.-24.5. 2015 – Teplý Vrch

Medzinárodný filmový festival "Folklór a tradície"

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ je tematickou súťažou neprofesionálnych filmov. Autori prihlasujú svoje diela priamo organizačnému garantovi podujatia.

Na stiahnutie: prihláška a propozície

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2015

Propozície na stiahnutie: propozície a prihláška

Uzávierka prijímania prác na krajskú súťažnú výstavu: 20. marec 2015

Krajské kolo Výtvarného spektra 2015
Realizácia: uzávierka na SOS BB 27. 3. 2015
Zasadnutie poroty:30.3.2015
Vernisáž: 9. apríla 2015
Termín výstavy: 9.-26.4.2015
Miesto: Múzeum SNP, Kapitulská 23, banská Bystrica
Výtvarné spektrum 2014

Adela Balázsová, členka OŠ AVT pri NOS pri preberaní Čestného uznania na celoštátnej výstave neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Trenčín 5. Septembra 2014

Na stiahnutie: zoznam diel a vyhodnotenie

Na stiahnutie: výsledky krajského kola , www.sosbb.sk/foto3.htm
Vyhodnotenie krajskej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2013

Vyhodnotenie - Medzi ocenenými boli aj naši umelci:
Peter KOVÁCS GARP - farebná fotografia, čestné uznanie za fotografie Bez názvu I. – II
Artur JAMNICKÝ - čiernobiela fotografia, 1.cena za fotografie Poznámky z výstavy I. – III.
Radka ŠTAUDINGEROVÁ - farebná fotografia kat. do 21 rokov, 1.cena za kolekciu fotografií
Kristóf ANTALICZ - čiernobiela fotografia kat. 16 rokov, čestné uznanie za fotografiu Lukostrelci
Krajská tvorivá dielňa neprofesionálnej výtvarnej tvorby, fotografie a filmu

Fotogaléria z podujatia na Pustom hrade, 24.-26.5.2013.
HAH 2013

sa uskutoční 26.-28.7.2013, Dolná Strehová.
Dokumenty na stiahnutie: prihláška a propozície
CINEAMA 2013

Regionálna súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby sa uskutočnila 16.3.2013 vo Veľkom Krtíši. Súťažilo 9 filmov, z ktorých 5 postúpilo na krajskú súťaž do Žiaru nad Hronom. Náš región zastupoval Dušan Dojčiar z Haliče. Víťazi na fotografii vpravo - zľava: Dominik Gyorgy, Ivan Vredík, Róbert Tóth.


Súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2013 je súťaž určená filmovým amatérom, má tri postupové kolá a iba tí najlepší sa prebojujú až do celoštátneho kola: výsledková listina a článok KP Cineama.
Krajská tvorivá dielňa fotografov, výtvarníkov a filmárov

V dňoch 18. – 20. mája 2012 sa vo Vinici – zariadenie Nimród a kultúrny dom konala krajská tvorivá dielňa fotografov, výtvarníkov a filmárov, ktorej hlavným organizátorom bolo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Lektori podujatia: fotografi – Ing. Jozef Ornth; výtvarníci - Doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.; filmári - Mgr. art. Ľubomír Viluda a Mgr. art. Ivan Kršiak.
Obsahové zameranie sekcie fotografov - fotografovanie krajiny a architektúry v každom počasí. Filmári sa venovali téme príprava a realizácia – natáčanie krátkeho hraného filmu a filmová dokumentácia podujatia. Výtvarníci sa zamerali na masu, hmotu a pigment (teoretická príprava, praktická realizácia, konfrontácia prinesených prác, voľná tvorba v plenéri, prezentácia a hodnotenie výsledkov). Podujatie opäť prispelo k ďalšiemu rozvoju amatérskych umeleckých tvorcov nášho regiónu a už teraz sa tešíme na nové výsledky ich tvorivého úsilia.

Foto: M.Zaťko
Výsledky VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2012 - krajské kolo
výsledková listina
Výsledky okresného kola súťaže CINEAMA 2012
výsledková listina
Stretnutie OŠ AMFO

Dňa 10. marca 2012 sa v priestoroch NOS opäť stretli neprofesionálni fotografi na pravidelnej konfrontácii svojich najnovších fotografií. Lektorom stretnutia bol Mgr. Miroslav Zaťko z Banskej Bystrice.
Štúdio AVT

Dňa 11. februára 2012 sa v priestoroch Novohradského osvetového strediska v Lučenci, stretli neprofesionálni výtvarníci, ktorí pod lektorským vedením akad. mal. Štefana Balázsa konfrontovali svoju poslednú tvorbu.
Regionálne kolo Výtvarné spektrum 2012

Uzávierka regionálneho kola: 4.5.2012

Krajské kolo Výtvarné spektrum 2012

Uzávierka krajského kola: 15.5.2012
Výstava: 4.6.-1.7.2012
Miesto konania: Banská Bystrica (Múzeum SNP)

Celoštátne kolo 2012

Termín doručenia prác: 1.7.2012
Termín celoštátneho kola - zasadnutie poroty: 17.-18.7.2012
Termín vernisáže výstavy celoštátneho kola: 7.9.2012
Termín ukončenia výstavy: 7.10.2012
Termín vernisáže odborného seminára: 7.-8.9.2012
Termín ukončenia výstavy: 30.9.2012
Termín vrátenia prác z celoštátnej súťaže autorom: 1.11.2012

Propozície: propozície, potvrdenie o prevzatí, prihláška.
Regionálne kolo AMFO 2012

Uzávierka regionálneho kola: 4.5.2012

Krajské kolo AMFO 2012

Uzávierka krajského kola: 11.5.2012
Výstava: 1.-30.6.2012
Miesto konania: Zvolen - Stará radnica (Námestie SNP)

Celoštátne finále AMFO 2012

V dňoch 19.-21.10.2012 - vernisáž, odborný rozborový seminár, tvorivá dielňa
Trvanie výstavy: 22.10.-30.11.2012

Propozície: propozície, termíny kraj. a reg. kôl, prihláška.

Stretnutie OŠ AMFO

OŠ AMFO pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci oznamuje, že najbližšie stretnutie členov klubu bude: 3.12.2011 o 9.00 hod. v priestoroch Novohradského osvetového strediska. Lektor: Mgr. Miroslav Zaťko
Tešíme sa na stretnutie.
Jesenné stretnutie 2011

V dňoch 5.-30.10.2011 NOS v spolupráci s NMG v Lučenci pripravilo ďalšiu výstavu neprofesionálnych výtvarníkov nášho regiónu. Tohtoročné Jesenné stretnutie je venované nedožitému stému výročiu výtvarníka Karola Lukniša, výrobcu huslí a viol, nositeľa ceny Dr. Ladislava Lenga. Výstava predstavuje to najlepšie z prác neprofesionálnych výtvarníkov za posledné dva roky.
AMFO 2011
Výsledky a pozvánka
Krajská tvorivá dielňa
27.-29.5.2011
Vyhodnotenie okresnej súťažnej prehliadky
CINEAMA 2011

Okresnej súťažnej prehliadky CINEAMA 2011 sa zúčastnilo 9 autorov, z toho 8 autorov z okresu Veľký Krtíš so 14 filmami a 1 autor z okresu Lučenec s 1 filmom. Zastúpené boli hrané filmy, reportáže, dokument , videoklipy a filmy animované. Súťažilo sa v skupinách A,B a C - výsledky.
Súťažnú projekciu hodnotila porota v zložení:
- Mgr. Ján Adamove, ArtD., predseda poroty, Akadémia umení Banská Bystrica
- Renáta Ádamová, odb. pracovníčka NOS, Lučenec
- Mgr. Ivana Lešková, odb. pracovníčka HIOS, Veľký Krtíš
FIAP, UNICA, AMFO, Tatranský kamzík
1, 2, 3, 4
Jesenné stretnutia
galéria
Stretnutie amatérskych fotografov ohlasy