Vitajte

            


 
Zborový spev


 • CAMPANA chrámový zbor farnosti Breznička-
  CAMPANA – čiže ZVON si za svoj názov zvolil chrámový zbor farnosti Breznička. Je to komorný zbor s počtom spevákov 18 a v miešanej zostave speváckych hlasov účinkuje desiaty rok. Vekové zloženie členov zboru je veľmi pestré, no všetci speváci, či už vo veku 17 alebo 70 rokov, spievajú s rovnakým zápalom a nadšením. K najväčším úspechom tohto zboru patrí zatiaľ umiestnenie v striebornom pásme na medzinárodnom festivale Svátky písní v Olomouci minulý rok a umiestnenie v zlatom pásme na Festivale Viliama Figuša Bystrého v Banskej Bystrici tento rok. Zbor svojim spevom sprevádza liturgiu na slávnostných svätých omšiach a každoročne organizuje niekoľko koncertov v okolitých farnostiach. Od roku 2006 je zbor súčasťou Cirkevnej základnej umeleckej školy v Lučenci. Vedúca zboru je Mgr. Terézia Kelementová DiS. art., e-mail: kelementova@gmail.com, www.campana.sk


 • CAMPANELLA detský zbor farnosti Breznička-
  Zriaďovateľom je Obec Breznička a Cirkevná základná umelecká škola pri CZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci v roku 2006. Zaujímavosťou spevokolu je zameranie na hudobno-dramatické predstavenia. Spolu s detským divadelným súborom Ťuťmáci každoročne nacvičia jednu hudobno-dramatickú hru. Od roku 2009 je vedúcou a zároveň aj dirigentkou Mgr. Terézia Kelementová DiS. art. e-mail: kelementova@campana.sk, www.campana.sk


 • OZVENA pri Dome Matice slovenskej v Lučenci-
  Miešaný spevácky zbor OZVENA nadväzuje v súčasnej dobe na tradíciu pôvodného spevokolu, ktorý bol pod rovnakým názvom založený 21. decembra 1933 lekárnikom, mešťanostom a verejným činovníkom mesta Lučenec Dr. Gustávom Vodom. Bol založený ako súčasť Miestneho odboru Matice Slovenskej. Dirigentom sa stal pán Ladislav Čunderlík. Bohatá činnosť zboru v čase prvej Československej republiky spočívala v prednese pôvodných slovenských a českých národných a ľudových piesní. Vojnové roky prerušili v r. 1937 činnosť zboru. Tá bola obnovená v roku 1945. Ďalšími významnými dirigentmi zboru boli páni: Ondrej Gábor, Ladislav Bence, Stanislav Spišiak, ktorý viedol zbor do roku1989. O 13 rokov neskôr Ozvena obnovila svoju činnosť pod vedením dirigentky Marianny Donutilovej. Pod jej vedením mal zbor 44 členov a vypracoval sa na dobrú úroveň. Do repertoáru pribudli skladby chrámové a úpravy ľudových piesní. Po desiatich rokov odovzdala pani Donutilová žezlo v roku 2005 kolegyni Mgr. Dagmar Novodomskej. V súčasnosti má zbor široký repertoár – stará hudba, chrámové skladby, ľudové piesne, spirituály, gospely. V rámci zboru vznikla skupina žien tzv. Malý zbor.

  Počas celej svojej existencie spevácky zbor absolvoval množstvo vystúpení po celom Slovensku. Zúčastňoval sa Celoslovenských prehliadok speváckych zborov a aj súťaží matičných zborov, kde viackrát získal Strieborné pásmo. Vystupoval aj v zahraničí – v Čechách - v Prahe, v Maďarskom meste Samsonháza, v Gréckom meste Litochoro. V roku 2005 nahral svoje prvé CD, na ktorom sa nachádza 11 skladieb rôzneho charakteru.

  V súčasnosti sa zbor pripravuje na slávnostný koncert pri príležitosti svojho 80. výročia založenia. Nahralo sa aj druhé CD, na ktorom je 21 skladieb rôzneho štýlu od starej hudby renesančnej, sakrálne skladby, ľudové piesne, spirituály a afrikan songy. • JAVOR z Divína -
  Spevácky zbor, pôvodne názvom Divinčianka z Divína. Spevokol vznikol v roku 1999 a zo začiatku to bolo len ženské sexteto. Až v roku 2004 sa z tohto sexteta stal zmiešaný zbor. K dnešnému dňu má zbor 14 žien a 5 mužov a spieva pri bohoslužbách v Rímsko-katolíckom kostole Všetkých svätých v Divíne, pri pohreboch a rôznych spoločenských udalostiach v obci. Zbor zastrešuje ZO Jednoty dôchodcov Slovenska, Klub dôchodcov v Divíne, Obecný úrad v Divíne a Farský úrad. Spevokol založila Mária Fridrichová a Martina Baračková. Od roku 2009 sa nazýva spevácky zbor Javor. V súčasnosti je umeleckou vedúcou Eva Ticháková a organizačnou vedúcou Zita Kozová. • JAZMÍN z Radzoviec -
  Spevokol JAZMÍN z Radzoviec bol založený v roku 1995 a jeho repertoár tvoria ľudové, náboženské aj svetské piesne a skladby rôznych autorov. Zbor vystupuje na rôznych súťažiach a festivaloch, spoločenských podujatiach, obecných slávnostiach. Je nositeľom ceny Strieborný veniec zo súťaže speváckych zborov Kodályové dni v Galante. Dirigentkou speváckeho zboru je Agnesa Tóthová, umeleckou vedúcou je Mária Mártonová. • Ženský spevácky zbor MELÓDIA vo Fiľakove-
  Ženský spevácky zbor založili v roku 1978 pedagógovia základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským vo Fiľakove. Zbor sa zapája do kultúrneho života mesta, reprezentuje a šíri kultúru úspešným účinkovaním na koncertoch, regionálnych podujatiach, na festivaloch a na vianočných koncertoch, ktoré každoročne organizuje so Šalgótarjánským symfonickým orchestrom v Šalgótarjáne v Maďarsku aj vo Fiľakove. Zbor vystupoval tiež v Rakúsku, v Česku, Rumunsku, Maďarsku a Srbsku. Okrem náročných, ale príjemných zahraničných vystúpení organizuje zbor pravidelné stretnutia domácich aj zahraničných speváckych zborov. Repertoár zboru je rôznorodý. Svojim poslucháčom rozširuje obzor zborovej tvorby od renesancie po súčasnosť – sú to cirkevné a svetské skladby, ale aj úpravy ľudových piesni ako aj spirituály. Na celoslovenskej kvalifikačnej súťaži speváckych zborov na XIV. Kodályových dňoch v Galante získal zbor v roku 2008 ocenenie Zlatý veniec. Za úspešnú prácu a reprezentáciu mesta dostal „Cenu Mesta“ ako aj „Cenu za rozvoj novohradskej kultúry“. Vedenie zboru a jeho členovia považujú za dôležité pestovanie a udržiavanie tradícii zboru a veria v jeho silu pri formovaní spoločnosti. Vedúca Mária Agócsová, e-mail: agocs.melodia@gmail.com • Spevácky zbor KRIŠTÁLIK a Prípravný spevácky zbor Krištálik -
  Zriaďovateľom obidvoch zborov je Základná umelecká škola v Poltári. Založené boli v školskom roku 1997/98. V šk. roku 2012/2013 bola vedením zboru poverená Mgr. art. Mária Sihelská a túto funkciu zastáva až dodnes. Kontakt: 0905262227, 047/4222058, luboslava.slebodnikova@gmail.com • LETOKRUHY Poltár -
  Ženský spevácky zbor vznikol v októbri 1989 pri Sklárňach v Poltári. V roku 1991 sa stalo zriaďovateľom zboru Mestské kultúrne stredisko v Poltári a od roku 1995 zbor pracuje ako Ženský spevácky zbor Mesta Poltár. Dirigentkou zboru je stala Mgr. Ľuboslava Slebodníková, korepetítor a hlasový pedagóg je Mgr. Dagmar Vývleková a organizačnou vedúcou je pani Edita Klembasová. Kontakt: klembas@gmail.com • PRO KULTÚRA Fiľakovo -
  Pod názvom Maďarský spevokol vznikli roku 1920 pri fiľakovskej továrni na výrobu smaltového riadu. Smaltovňa počas svojej histórie menila viackrát názov, najznámejší bol Sfinx a neskôr Kovosmalt. Pri založení spevokol tvorilo 50 – 60 členov, prevažne robotníkov fiľakovskej smaltovne, ale aj roľníci a inteligencia. Po vzniku Csemadoku, kultúrnej organizácie Maďarov žijúcich v Československu (2. 5. 1949), sa spevokol premenoval na Robotnícky zbor. V roku 1979 začal pracovať pri závodnom klube Kovosmaltu a v tomto roku získal najvyššie ocenenie udeľované ONV v Lučenci - „Plaketu Timravy“. Vedúci Ing. Attila Mag, 0905 248804, e-mail: mag.attila2@gmail.com • Ženský komorný spevácky zbor SERLY z Lučenca -
  Súbor vznikol v roku 2000 na podnet pani Evy Duray Hahn, doteraz aktívnej členky a pod vedením Ildikó Gaálovej profesorky Pedagogickej a sociálnej akadémie. Skupina v roku 2003 prijala pomenovanie SERLY po dvoch hudobných skladateľoch, lučenských rodákoch, ktorým boli otec a syn Lajos a syn Tibor Serly. Žli v Amerike, ale obidvaja odpočívajú v lučeneckom cintoríne. Háhn Éva je vedúcou od založenia. • Spevácky zbor pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Poltári-
  - založený v roku 1997. Účinkovanie telesa je takmer výlučne orientované na liturgiu, čomu je prispôsobený aj jeho repertoár. Prevládajú v ňom jedno až štvorhlasé skladby, takmer výlučne liturgické z rôznych období, od gregoriánskeho chorálu (jednohlasný liturgický spev v rímskej cirkvi reformovaný pápežom Gregorom I. Veľkým v 6. stor.) až po skladby súčasných autorov. Každý rok sa snažia nacvičiť aj niečo nové. Vedúca: Mária Sihelská, kontakt maria@sihelsky.eu, 0910331325 • PRO MUSICA Biskupice-
  - MO Csemadok, vedúca Eva Katonová. Založený bol v roku 2010 a vznikom zboru chceli nadviazať na staré tradície z rokov 1960-70, kedy v obci úspešne účinkoval aj mužský a aj ženský spevokol. V zriaďovacej listine zo dňa 16. novembra 2010 je ako hlavný cieľ uvedené zachovávanie a šírenie ľudových tradícií a piesní palóckeho územia Novohradu. Za doterajšie úspešné obdobie získali viacero ocenení, napr. Cenu za rozvoj kultúry Novohradu (november 2015) udeľovanú Csemadokom a obcami regiónu. Pravidelne sa zúčastňujú súťaže „Bíborpiros szép rózsa“ (Fialová krásna ruža), semifinále sa koná v Jablonove nad Turňou a finále v Dunajskej strede, kde získali v roku 2015 strieborné pásmo. Kontakt: Eva Katonová 0907 800664, e-mail: katonaeva1@hotmail.com • ZLATÝ KLAS (Aranykalász)-
  - ženská spevácka skupina Pleš založená v roku 2013. Vedúcou zboru od založenia až dodnes je Andrea Mederiová. Zúčastnili sa viacerých významných podujatí a festivalov, napr. Stretnutie cezhraničného partnerstva v MR – Jobbágyi, RO- Oklánd, IPOLY MENTI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL – Vilke, POIPEĽSKÝ UMELECKÝ FESTIVAL Veľká nad Ipľom. Každoročne vystupujú v rámci Dňa obce Pleš, ale zároveň aj na rôznych akciách po celom Novohrade. Kontakt: Andrea Mederiová, 0915414103, e-mail: andrea.mederiova@gmail.com • Spevokol ev.a.v. cirkvi Kokava nad Rimavicou-
  - bol založený v roku 1997. Spevokol účinkuje hlavne na domácich službách Božích pri rôznych výročiach a slávnostných podujatiach. Každoročne účinkuje na adventnom koncerte v Kokave n/Rimavicou. Pekný úspech zožal v artikulárnom kostole v Leštinách, odkiaľ pochádza farár ev. a. v. cirkvi v Kokave n/Rimavicou, Mgr. Vladimír Ticháň. Ďalej účinkoval v Nitre, Liptovskej Kokave, Rimavskej Sobote a v iných obciach podľa pozvania. Vedúca: Janka Krotáková, vedúca MKS Kokava nad Rimavicou, 047/4293245, e-mail: janka.krotakova@kokava.sk , Bc. Svetlana Križáková DiS.art., e-mail: krizakova@sgymlc.sk