Vitajte

            


 Podrobnú ponuku podujatí Novohradského osvetového strediska nájdete v rubrike - aktuálny program
LETISKO PRE SNY 2009

Prečo práve Letisko pre sny ? – ide o pravidelnú každoročnú prezentáciu tvorby literárneho klubu (LK) pri NOS, ktorého skratka V. L. A. S. znamená Vreckové letisko anjelskych snov.
11. decembra 2009 sa stretli v priestoroch Novohradského múzea a galérie členovia LK a ich priaznivci pri literárno – hudobnom pásme z najnovšej tvorby nádejných autorov.
Moderovania sa zhostil úspešne Feri Széplaky, ktorý je však aj úspešným básnikom. Jeho verše, ako aj ďalších autorov – Martina Dzúra, Mirky Bočíkovej, Margity Janštovej, br. Mária OFM a Katky Mišíkovej predniesli Táňa Kováčová, Dušana Nôtová a Ďusko Tamáš.
Manželia Trtolovci majú svoje úlohy spravodlivo rozdelené – básne svojho manžela Jozefa recituje Oľga Trtolová. Svoju tvorbu predstavili poetky – Vlaďa Ďuráková, Števka Drastíková, Monika Račková. Martin Laczko oživil podujatie hrou na gitare a spevom folklórnych a folkových piesní. V samostatnom speváckom a hudobnom bloku vytvorili výbornú dvojicu s Monikou Račkovou.
Čítali sa aj básne z posledne vydaného zborníka z tvorby členov, ktorý pod názvom „Drevená lastovička“, vydalo Novohradské osvetové stredisko.

„O zlatú guľôčku“

Je názov regionálnej súťažnej prehliadky v ľudovom speve detí, ktorá sa uskutočnila v piatok 20.11.2009 v Kokave nad Rimavicou. Prehliadku otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Súťaže sa zúčastnilo 13 interpretov v dvoch kategóriách, ktorí postúpili z obvodových kôl. Odborná porota v zložení Andrea Jágerová zo Zvolena, Stanislava Zvarová z Klenovca a Juraj Matiaš z Veľkého Krtíša, rozhodla nasledovne:

I. kategória:
1. miesto: Soňa Ňuňuková – ZŠ Kokava nad Rimavicou
2. miesto: Nikoleta Lenická – ZŠ Vajanského, Lučenec
3. miesto: Peter Boroš – ZŠ Cinobaňa

II. kategória:
1. miesto: Barbora Jackuliaková – ZŠ Školská, Fiľakovo
2. miesto: Martina Štefančíková – ZŠ Kokava nad Rimavicou
3. miesto: Bronislava Kamenská – ZŠ Halič

Súťažiacich doprevádzala ľudová hudba Slavomíra Melicherčíka a ako hosť prehliadky vystúpil detský folklórny súbor Radosť z Klenovca.
Usporiadateľmi podujatia boli NOS Lučenec a obec Kokava nad Rimavicou.

Prehliadka detských a mládežníckych
cirkevných speváckych zborov

Uskutočnila sa v sobotu 7.11.2009 v Dome kultúry B.S.Timravy a zúčastnili sa jej 4 zbory: Srdce na dlani z Uzovskej Panice, spevácky zbor pri kostole sv. Cyrila a Metoda z Poltára, Campanella z Brezničky a detský spevácky zbor Anjel pri Cirkevnej ZUŠ z Lučenca. Ako hosť vystúpila hudobná skupina „Jerichove trúby“ z Fiľakova. Usporiadateľmi prehliadky boli Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Komisia pre mládež Rožňavskej diecézy. Zámerom usporiadateľov bolo umelecky a motivačne vplývať na duchovný rozvoj detí a mládeže, odborne usmerniť umelecký rast zborov a motivovať ich k ďalšej tvorivej činnosti.

HAPPENING
DIVADELNÁ JESEŇ 2009

22.október 2009, Lučenec

Stretnutie osvetárov Banskobystrického kraja

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci zorganizovalo stretnutie pracovníkov osvetových stredísk BBSK. Dvojdňové podujatie sa uskutočnilo v dňoch 29.-30.9.2009 v rekreačnom stredisku na Obručnej. Zraz sa konal v Spoločenskom dome vo Fiľakove, kde privítala všetkých prítomných riaditeľka NOS p. Ambrušová a Mgr. Szvorák Zsuzsanna, poslankyňa VUC. Po prehliadke fiľakovského hradu pokračoval program výstupom na ďalšie hrady Novohradu, a to náučným chodníkom zo Šiatorskej Bukovinky na Šomošku a hrad Šalgó v MR. Po vyčerpávajúcom pochode, záver prvého dňa spríjemnili melódie domácej hudobnej skupiny. Druhý deň bol zameraný na prácu v sekciách, výmenu skúseností a plány na najbližšie obdobie. Stretnutia sa zúčastnili aj Ing. Monček Ladislav, vedúci odboru cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva BBSK, Mgr. Benčová, vedúca oddelenia riadenia kultúrnych aktivít a Ing. Franková z oddelenia rozpočtu.

Festival hudobného folklóru

Regionálna súťažná prehliadka sólistov spevákov, inštrumentalistov, speváckych skupín a ľudových hudieb sa konala dňa 10. októbra v Kultúrnom dome vo Vidinej.
Na krajskú súťažnú prehliadku, ktorá sa uskutoční 21. novembra v Telgárte, postupujú:
Spevácke skupiny: ŽSS Škorec pri FSk Vidiná a ŽSS Vidovenky pri FS Ipeľ Lučenec. Sólisti speváci: Iveta Kýpeťová (Poltár), Angelika Kokyová (Vidiná) a Anna Ďurišová (Vidiná). Sólista inštrumentalista: Daniel Ivanič (Točnica).
Festivalu sa zúčastnilo 9 speváckych skupín, 7 sólistov spevákov a 1 ľudová hudba.

JESENNÉ STRETNUTIE 2009

Na tohtoročnom Jesennom stretnutí, ktoré sa konalo 9.októbra na Fiľakovskom hrade, sa zúčastnilo 16 výtvarníkov – Anna Brijaková, Jana Germušková, Gizela Schneiderová, Cecília Nagyová, Adela Balázsová, Gabriel Kurák, Milan Kýpeť, František Mráz, Tibor Kobliček, Margita Janštová, Ondrej Strapko, Tibor Pupala, Pavel Megyeri, Timea Mihalidesová, Silvia Potkányová , Zoltán Kovács a Lídia Bellová.
Skupina výtvarníkov, ktorá sa združuje pri NOS v Lučenci je pestrou zostavou ľudí rôzneho veku, rozmanitého pôvodného profesijného zamerania, pochádzajúcich z rôznych kútov Novohradu.

Rozmanitosť výtvarného prejavu zúčastnených autorov nám ukazuje relatívne malý segment prežívania reality, jej výber nás často odkazuje do snového intímneho sveta, ktorý možno existuje len v našich predstavách, aj keď sa nápadne podobá na ten skutočný. Aj o tom je táto výstava.

Akad. mal. Štefan Balázs, kurátor výstavy

Novohradský medzinárodný folklórny a gastronomický festival

V tomto roku sa v rámci festivalu prezentovali zahraničné súbory: Val D´Akragas - Taliansko, KUD Mladost - Srbsko, MUGURELUL - Rumunsko, VESNA - Ukrajina, Ensemble Schwäbischer Albverein - Nemecko, KHORUMI detský folklórny súbor - Gruzínsko, Goralská ľudová hudba - Poľsko, zo slovenských súborov sa predstaví ZEMPLÍN, ďalej to budú domáce novohradské folklórne súbory zo Slovenska ale aj z Maďarska.

FOTOGALÉRIA zo slovenských dejísk XIV. ročníka festivalu - 29.7.- 2.8.2009

Paľo Garan na stretnutí s literárnym klubom

V priestoroch Novohradského osvetového strediska sa 22. júna 2009 zišli na neformálnom stretnutí členovia literárneho klubu V. L. A. S. pri NOS s básnikom Paľom Garanom z Dobšinej, autorom básnickej zbierky „Smrť zahroteným prstom“.
Navzájom sa informovali o svojej tvorbe, debatovali o literatúre, o živote, zmysle literárnych klubov, o potrebe stretávať sa.

XVIII. VÝTVARNÝ RUŽOMBEROK 2009

Celoslovenská tematická výstava neprofesionálnych výtvarníkov

Po troch rokoch sa do priestorov Liptovského múzea v Ružomberku vrátilo trienále celoslovenskej tematickej výstavy neprofesionálnych výtvarníkov VÝTVARNÝ RUŽOMBEROK, ktorú organizuje Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Liptovským múzeom a mestom Ružomberok. Súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby je konfrontáciou výtvarných prác tvorcov z celého Slovenska, pričom tento 18. ročník je tematicky zameraný na portrét a na človeka a jeho príbeh. Klub AVT pri NOS Lučenec svojou tvorbou reprezentovali Tibor Pupala a Adela Balážová.

Úspechy našich reprezentantov na krajských súťažiach

viac ...

Výtvarné spektrum 2009

Krajské kolo súťaže amatérskej výtvarnej tvorby
Vernisáž: 29. apríla 2009
Termín výstavy: 29. apríla - 29. mája 2009
Miesto konania výstavy: Spolok architektov Slovenska, Banská Bystrica

Výtvarné spektrum je celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby s jednoročnou periodicitou. Súťaž nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Poslaním tohto podujatia je aktivizovať a podporovať oblasť neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku v celej jej žánrovej rozmanitosti, vytvárať priestor pre prezentáciu a konfrontáciu jej výsledkov.

Z nášho regiónu vystavovalo 9 autorov ( Timea Mihalidesová, Jana Germušková, Margita Janštová, Pavel Megyeri, Ondrej Strapko, Adela Balázsová, Anna Brijaková, Milan Kýpeť, Tibor Pupala s 13 prácami.
Ocenenými sú Tibor Pupala – za osobný vklad do insitnej tvorby – V depresii a Milan Kýpeť za insitnú maľbu – Vláčik
Okrem ocenených autorov do celoštátneho kola, ktoré sa ako každý rok uskutoční v Humennom postúpila aj Anna Brijaková

Kvet kultúry a umenia

Dňa 20.5.2009 odovzdával predseda Banskobystrického samosprávneho kraja M. Murgaš ocenenie Kvet kultúry a umenia. Medzi ocenenými z nášho regiónu boli: dlhoročný riaditeľ NK Mgr. Pavol Urbančok - za celoživotný prínos pre rozvoj knihovníctva v Banskobystrickom samosprávnom kraji a pán Pavol Bielčik - za dlhodobé tvorivé výsledky v oblasti výroby tradičných ľudových hudobných nástrojov a šírenie bohatstva ľudovej kultúry.

Heligonkári 2009

Dňa 2. mája sa v Dome kultúry Budiná konal už 16. ročník súťažnej prehliadky heligonkárov. Členovia poroty skonštatovali, že úroveň interpretov sa odborne zlepšuje a radosť mali hlavne z mladých interprétov, ktorí prejavujú hlbokú umeleckosť v udržiavaní tradícií. Ocenení boli traja heligonkári. Titul Majster heligonkár bol udelený Danielovi Ivaničovi z Točnice a Milanovi Halajovi z Lovinobane. Tomáš Suja z Píly získal cenu za iskrivý dynamický prejav.

55. Hviezdoslavov Kubín

28. apríla 2009 organizovalo Novohradské osvetové stredisko regionálnu súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie 55. Hviezdoslavov Kubín. Regionálneho kola sa zúčastnili recitátori, ktorí už predtým prešli sitom školských a výberových kôl. Zišli sa tu teda tí najlepší a ich výkony sledovala odborná porota, ktorá musela určiť v každej kategórii jedného víťaza - výsledky. Víťazí budú náš región reprezentovať na krajskej súťaži Sladkovičova Radvaň v Banskej Bystrici.

Spevácke zbory

V dňoch 23. – 26. apríla 2009 sa konal v Banskej Bystrici 31. Festival zborového spevu Viliama Figuša Bystrého. Súčasťou tohto festivalu bola aj súťažná prehliadka detských speváckych zborov Banskobystrického kraja – Mládež spieva a tiež súťaž chrámových a svetských zborov v speve sakrálnych piesní. V oboch súťažiach mal náš región svojich zástupcov.

Klub priateľov prírody

Dňa 21. apríla sa konalo ďalšie stretnutie Priateľov prírody pri NOS Lučenec v spolupráci s Klubom stromu života Borievka, tentokrát v teréne na trase mestský park - VN Ľadovo - lučenská priehrada. Téma podujatia bola Kurz vtáčieho spevu pod vedením Mgr. Csabu Balázsa.

Premiéra „Som žena. A čo? “

9. apríla v priestoroch DK B.S.Timravy v Lučenci uviedlo OZ Timrava premiéru monodrámy K. Mišíkovej „Som žena. A čo? “ Slovami autorky "Monodráma "Som žena. A čo?", je príbehom obyčajnej ženy, ktorá sa snaží žiť svoj život ako každá iná žena, so svojimi predstavami, sta-rosťami, spomienkami a radosťami. V mnohom sme podobné, každá však iná. Postava Ruženy symbolizuje zmes jednej z nás, vo vzťahu k blízkym a okoliu. Pre monodrámu som si vybrala talentovanú Sylviu Golianovú (Zabudla som - postava Viery Bútorovej, Chodíte sem často? - postava prostitútky a sociálnej pracovníčky, Lilliom - Mara, Tanec nad plačom - Markíza Silvia), ktorej hra bola "ušitá na kožu". Na scénu som si zámerne tiež vybrala ženu - Zuzku Hitzingerovú, ktorej talent sa jednoducho "nedá nevyužiť". Zvyšok, ktorý mi pri inscenácii pomohol bol vždy pre mňa divadelnou injekciou" a patrí im moje veľké ĎAKUJEM." Bulletin Recenzia - Arpád Szabó

Moderný tanec 2009

Dňa 2. apríla sa konala v priestoroch DK B.S.Timravy v Lučenci regionálna prehliadka moderného tanca "O cenu primátora Mesta Lučenec a riaditeľky NOS". V prílohe prinášame výsledky.

Rozprávková skrinka 2009

Dňa 31. marca sa konala v priestoroch Kultúrneho domu v Poltári regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti s názvom Rozprávková skrinka - výsledky.

Zastavenie nad digitálnymi fotografiami

Regionálne osvetové stredisko v oblasti neprofesionálnej fotografickej tvorby poskytuje amatérskym fotografom poradenskú a metodickú pomoc, pripravuje pre nich vzdelávacie a súťažné podujatia a výsledky ich tvorby prezentuje na verejnosti prostredníctvom individuálnych a kolektívnych výstav.
Taká je teória. Je dobré, keď teória je podporená aj praktickou činnosťou. Ako sa to v sobotu 14. marca stalo aj v priestoroch Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Záujemcovia o digitálnu fotografiu rôznej vekovej štruktúry sa tu stretli, aby sa dozvedeli viac o tajomstvách tejto záujmovej činnosti.
O základoch komponovania, zásadách kombinovania času a clony v jednotlivých fotografických žánroch sa mohli dozvedieť viac od Miroslava Zaťka zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.

Súťaž v umeleckom prednese Mihálya Tompu

V dňoch 11.-12. marca sa konalo v Lučenci okresné kolo celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese Mihálya Tompu v jazyku maďarskom - výsledky v prílohe.
Tento rok sa konalo aj krajské kolo v Lučenci. Dňa 19. marca sa ho zúčastnili postupujúci z okresných kôl okresov Lučenec, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota a Revúca. Vo I. -V. kategórii súťažilo v prednese poézie a prózy 92 recitátorov a vo VI. kategórii zhudobnených veršov dva súbory. Z kategórie I. – III. postúpili prví traja do celoslovenského kola , zo IV.-VI. kategórie prví dvaja. Na celoslovenskej súťaži, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.-25. apríla v Rimavskej Sobote, bude okres Lučenec reprezentovať 10 recitátorov. Všetkým držíme palce !

Stretnutie členov OŠ AVT

Dňa 7. marca sa v priestoroch Novohradského osvetového strediska v Lučenci konalo stretnutie členov okresného štúdia amatérskej výtvarnej tvorby, ktoré bolo zamerané hlavne na konfrontáciu prinesených prác a výber prác pre krajskú výstavu VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2009 – Banská Bystrica. Odborným lektorom bol. Akad. mal Štefan Balázs z Rimavskej Soboty. Nasledujúce stretnutie bude z celého stredoslovenského kraja 12. – 14. júna 2009 na Teplom Vrchu.

Krajské školenie vedúcich DFS

V dňoch 14. a 15. februára sa v Divíne uskutočnilo krajské školenie "Tvorivá dielňa pre vedúcich detských folklórnych súborov. Témami školenia boli: pohybová príprava (lektor E. Hrbíková), ľudový odev detí (lektor p.Gazdíková), výber piesňového materiálu (lektor M. Jágerová) a zvukové hudobné nástroje (lektor A. Jágerová). Podujatia sa zúčastnilo 30 pedagógov pracujúcich s DFS.